Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-09-21

Mistra lanserar ny strategi fram till 2030

Utforska, samarbeta och påverka – det är ledorden för Mistras verksamhet de kommande åren. Med en ny strategi ser vd Anna Jöborn fram emot att bygga vidare på Mistras erfarenhet och nyfikenhet för att fortsätta bidra med lösningar på de miljö- och klimatutmaningar vi står inför.

I juni antog styrelsen Mistras nya verksamhetsstrategi 2030. Vd Anna Jöborn delar med sig av inriktning och prioriteringar.

Berätta om Mistras verksamhetsstrategi för 2030?

– Vi fokuserar på vårt huvuduppdrag – att finansiera forskning av strategisk betydelse för miljö och hållbar utveckling. Mistras självständighet, nyfikenhet och långa erfarenhet av miljöforskning har skapat en stabil grund att bygga vidare på för att bidra med lösningar till den samhällsomställning som nu krävs.

Vi vill attrahera de bästa forskarna och samhällets nyckelspelare att delta i arbetet. Vi ser mångfald och nästa generations forskare som en resurs som ger oss möjligheten att inkludera fler perspektiv i vår forskning. Våra tematiska forskningssatsningar och kommunikationsinitiativ är investeringar i en hållbar framtid för Sverige och världen.

Mistra har också varit en pionjär inom hållbar kapitalförvaltning där vi aktivt drivit frågor om hållbarhet. Vi bygger nu vidare på detta arv genom att ännu tydligare inkludera detta i våra kommunikations- och forskningssatsningar riktade till finanssektorn.

Som oberoende finansiär har vi friheten att välja det som vi bedömer är strategiskt viktigt. Exempelvis långsiktigt för att fördjupa kunskapen och bygga upp kompetens. Eller snabbt och djärvt när ett möjligheternas fönster inom miljöpolitiken uppstår eller när svensk näringsliv är beredda att gå före. Vi kommer fortsätta använda vår unika roll där vi gör rätt satsningar vid rätt tillfälle.

Vilka är Mistras prioriteringar fram till 2030?

– Vi lägger tyngd på att utforska, samarbeta och påverka. Vårt kapital ger oss förutsättningar att fortsätta göra ambitiösa satsningar de kommande åren. För att kunna skapa verkligt nydanande satsningar reflekterar vi över vårt förhållningssätt, utvecklar vårt arbetssätt och breddar perspektiven.
Vi öppnar upp för nya forskningsteman och finansieringsmodeller. Vi söker nya strategiska samarbeten och bjuder in nya aktörer att diskutera våra framtida satsningar. Vår breda programportfölj ger oss möjlighet att bidra med kunskap i många olika sammanhang, vilket vi vill nyttja så mycket som möjligt. Därför är kommunikation och dialog med olika samhällsaktörer en viktig del av vår verksamhet. Eftersom många beslut på miljö- och klimatområdet fattas inom EU och internationella sammanhang ska vi arbeta för att öka vårt engagemang på den internationella forsknings- och policyarenan.

Vad vill Mistra uppnå på lång sikt?

– Mistra vill fortsätta bidra till att bygga upp stark kompetens och kapacitet i Sverige som är beredd att ta sig an komplexa samhällsutmaningar, samtidigt som vi stärker svensk konkurrenskraft.

Vi ser – inte minst nu i tider av en global pandemi, ett krig i Europa och ökad spridning av desinformation – hur angelägen och aktuell vår forskning är. När frågor om robust och hållbar försörjning verkligen dragits till sin spets har vi etablerat starka forskningsmiljöer inom exempelvis hållbar finans, klimat och geopolitik, ekosystem och resiliens samt framtidens livsmedelsförsörjning. Mistras forskningsprogram adresserar även mindre synliga utmaningar i vår användning av plast och kemikalier, liksom underhåll av viktiga infrastrukturer för vatten och avlopp. Vi har forskning som studerar energiomställningen och visar på möjligheterna i nya sätt att bo, arbeta, resa och leva våra liv.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling