Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2024-07-01

En era av innovation knyts ihop

Återanvändningsbara inkontinensskydd, optimerade battericeller och återvinning av indium. Det är några av projekten som utvecklats i den senaste omgången av Mistra Innovation. Den långsiktiga innovationssatsningen har haft som mål att utveckla nytänkande idéer till miljösmarta produkter och metoder samt skapa broar mellan akademi och industri.

Hösten 2023 samlades projekt om allt från glycerolbaserat smörjmedel och hybridlösning för sol- och bergvärme till biobaserat kompositmaterial under Mistra Innovations resultatdagar för att dela med sig av resultat och tankar framåt. De åtta projekten på plats har alla finansierats i den sista omgången av Mistra Innovation och nu under våren har de gått i mål.

Satsningen Mistra Innovation startade som ett sätt att ge små- och medelstora företag möjlighet att tillsammans med forskare utveckla miljösmarta innovationer till kommersiella produkter. Innovationsprogrammet är en fortsättning på satsningen ProEnviro som Mistra och Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, drev tillsammans mellan 2007 och 2010. Efter att det gemensamma initiativet avslutades valde Mistra att fortsätta på egen hand och startade programmet Mistra Innovation. Programmet har drivits i tre omgångar där totalt 24 projekt finansierades i de första två faserna. 10 projekt finansierades i den tredje fasen som kom att få namnet Mistra Innovation 23 och som avslutades vid årsskiftet.

Byggt broar mellan industri och akademi

Lars Frenning har varit programchef för innovationssatsningen sedan starten av ProEnviro, fram tills nu. Han ser en stor vinst med att de som arbetar i de olika projekten samlas under ett paraply för att dela med sig av tekniska och kommersiella lösningar och bolla idéer och pågående arbete.

– Den stora vinsten med Mistra Innovation var att bygga broar mellan akademi och industri, både mellan projektledare och forskningsledare inom de enskilda projekten samt mellan de enskilda projekten. Många småföretagare och forskare har fått nya personliga kontakter som brottas med likartade frågeställningar och de är intresserade och kan lära av varandras idéer och lösningar, säger Lars Frenning.

Just samarbetet som uppstår mellan forskning och industri lyfter även styrelseordförande Billy Fredriksson fram som en framgångsfaktor.

– Många småföretagare känner inte till akademin så väl och har kanske aldrig haft kontakt med forskare. När de börjar samarbeta upptäcker de från båda håll hur värdefullt det är. Medan forskningen hjälper företagarna att utveckla och testa sina idéer får forskarna testa teorier och metoder i praktiken. Den här typen av forskningsmedel som främjar samverkan mellan industri och akademi för små företag har en väldigt stor betydelse som katalyserande faktor för forskning och innovation och kan ge stor miljönytta, säger Billy Fredriksson.

Idéer skalas upp

Inkomna projektansökningar har granskats av både ett industriellt och ett vetenskapligt råd för att säkra både vetenskaplig kvalitet och affärsmässig relevans. Lars Frenning framhåller att de flesta projekten som drivits inom Mistra Innovation varit lyckosamma. Många av dem har sökt annan finansiering efter avslutat projekt inom Mistraregi och utvecklats ytterligare, en del har utvecklats snabbt och har idag produkter på marknaden. Bland annat lyfter Lars Frenning fram företaget Midsummer som tillverkar solceller och drivit flera projekt inom Mistra innovation, bland annat, SunDrive pågick mellan 2016 och 2018.

I den senaste omgången har projektet Indium, med företaget Mat4Green Tech i spetsen, fortsatt sin utveckling med en återvinningsteknik för indium och byggt en återvinningsenhet i en kontinuerlig produktion utan avfall. Under våren har företaget tagit in kapital på 9 miljoner kronor från Chalmers Ventures, Jovitech Invest och Energimyndigheten för att skala upp tillverkningen.

Ytterligare ett projekt inom Mistra Innovation 23, som nyligen avslutats, är Reusable Up som utvecklar ett återanvändningsbart och återvinningsbart inkontinensskydd.

– Att vara en del av Mistra Innovation har väckt helt nya tankar och idéer. Genom de träffar och synergiövningar vi haft med de andra projekten inom programmet har vi sett många nya möjligheter för vår produkt och korsbefruktningar med andras innovationer, berättade Linda Gustavsson, projektledare för ReusableUp och produktionsansvarig på Facilette, när Mistra träffade projektteamet under hösten 2023.

Finansiering för djärva forskningsidéer

Det är dock inte alla projekt genom åren som har lyckats. Det kan handla om idéer som inneburit för höga risker, företag som fått nya ägare eller att marknaden inte varit mogen.

– Samtidigt är det väldigt viktigt att det finns forskningsfinansiering att söka för små företag med djärva idéer så idéerna får en chans att utvecklas för att bli potentiella innovationer. Småföretagen är en livskraft i industrin och viktiga för Sveriges konkurrenskraft, inte minst på miljöområdet, säger Lars Frenning.

Den långa satsningen med Mistra Innovation är nu till ända och Mistra öppnade under våren utlysningen Mistra Utmana med fokus på att utveckla djärva forskningsidéer. En första bedömning av inkomna projektansökningar har gjorts och ett antal projekt har gått vidare i utlysningsprocessen. Det lyckade upplägget med att samla projekten i gemensamma aktiviteter för att främja utbyte av idéer och resultat mellan finansierade projekt kommer Mistra ta tillvara även här.

Läs mer om projekten inom Mistra innovation och Mistra Innovation 23 här och ta del av projekten och dess resultat i poddform här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling