Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-03-30

Mistra InfraMaint forskar om smart underhåll av infrastruktur – får fortsatt finansiering

Forskningsprogrammet Mistra InfraMaint tilldelas medel för en andra fas med upp till 54 MSEK över en kommande femårsperiod. Programmet fokuserar på hållbart och effektivt underhåll av infrastruktur och kommer nu att arbeta för en mer robust och resilient infrastruktur, redo för bland annat klimatförändringarnas effekter.

Inom Mistra InfraMaint arbetar forskare och kommuner tillsammans för att bygga och förmedla kunskap om ett mer hållbart och effektivt underhåll av infrastruktur. Enligt programmet kommer VA-investeringarna de kommande 20 åren behöva öka markant för att statusen inte ska försämras. Mistra InfraMaint utvecklar nya verktyg och metoder för tillståndsbedömning, planering samt kommunala processer och organisation för att möta de stora investeringsbehov samhället står inför. Visionen är en hållbar infrastruktur som är tillgänglig och säker dygnet runt. Mistra InfraMaint, med RISE som programvärd, tilldelades forskningsmedel från Mistra 2018 och startade under hösten samma år.

Efter en utvärdering av en internationell expertpanel har Mistras styrelse beslutat att tilldela programmet forskningsmedel för en andra fas. Mistra InfraMaint får upp till 54 MSEK över en kommande femårsperiod (2023–2028). Utvärderingspanelen framhåller att programmet i sin första fas har nått sina mål, särskilt kombinationen av samhällsnytta och tillämpade vetenskapliga resultat. Panelen lyfte även kontakten mellan akademiska och tekniska intressenter inom programmet som en framgångsfaktor, samt den betydande mängden aktiviteter som har initierats för att sprida kunskap och resultat.

– Underhåll av infrastruktur är onekligen ett viktigt område som berör alla i samhället, men också ett område som förutsätts fungera och därmed tenderar att bli eftersatt. Programmet konstaterar själva att det finns en övergripande utmaning i att säkra och höja organisationernas kapacitet för underhåll och reinvestering samt att gå från rutinbaserat underhåll till ett informationbaserat, säger Malin Lindgren, programansvarig Mistra.

Programmet bygger ny kompetens

Då kompetensbehoven gällande underhåll av infrastruktur är stora har Mistra InfraMaint satsat stort på kunskapsförmedling. Programmet erbjuder en stor kunskapsbank av så kallat mikrolärande, korta filmer om bland annat standarder, direktiv och forskningsresultat. Under hösten 2022 startades också ett samverkansprojekt med fokus på planering av underhåll inom VA med syfte att bygga kompetens och stärka samarbetsmöjligheter mellan organisationer inom programmet. För att bygga broar mellan akademi och kommuner som genererar tillämpbar forskning baserad på verklighetens utmaningar har Mistra InfraMaint också initierat kommundoktorander – industridoktorander direkt anställda av den kommunala organisationen.

– I vårt program bygger vi upp ett nytt forskningsområde och det känns som vi har haft en bra start och vill gärna fortsätta det arbetet. Därför är vi glada för att vi får fortsatt förtroende att jobba med denna stora och viktiga fråga. I denna andra fas kommer vi att arbeta med allt som har varit lyckosamt under den första fasen, men även utveckla programmet för att bättre tackla identifierade samhällsutmaningar. Exempelvis kommer vi jobba mycket för att stärka kommunernas kapacitet att ta till sig ny teknik och nya arbetssätt. Vi kommer även verka för mer robust och resilient infrastruktur genom att underhållsinsatser inte bara ska ersätta befintliga delar i systemet, utan hela tiden förbättra infrastrukturen och göra den redo för framtida utmaningar, såsom de pågående klimatförändringarna, säger Lars Marklund, programchef Mistra InfraMaint.

I Mistra InfraMaints konsortium ingår förutom RISE, även KTH, Lunds universitet, Chalmers, Linköpings universitet, Mälardalens universitet, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Sweden Water Research, IQ Samhällsbyggnad samt flera kommuner, företag och branschorganisationer.

Läs mer om Mistra InfraMaint här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling