Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-24

Mistra har fått en ny styrelse

Mistras styrelse utses efter förslag från ledande akademiska institutioner samt av regeringen. Under den avgående styrelsens sista möte i juni avtackades några ledamöter, samtidigt som fyra nya valdes in.

Mistras styrelse utses efter en process där regeringen utser två ledamöter, varav minst en ska ha en relevant ekonomisk kompetens.

Av de övriga ledamöterna utses två efter förslag av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, forskningsråden Forte och Formas samt Vinnova.

Två ledamöter utses efter förslag av universitet och högskolor. Slutligen utses tre ledamöter efter förslag av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, medan den sista ledamoten utses av Mistras styrelse.

  • I samband med styrelsemötet i början av juni fick styrelsen fyra nya ledamöter. Dessa är:
  • Anders Tunlid , professor i mikrobiologisk ekologi, Lunds universitet
  • Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef, Sweco
  • Emily Boyd, professor i sustainability science, Lunds universitet
  • Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi, Umeå universitet

Samtidigt valdes fyra ledamöter om för en ny period. Dessa är:

  • Hans Folkesson, senior automotive consultant
  • Anne-Marie Tillman, professor i miljösystemanalys, Chalmers tekn. högskola
  • Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, Uppsala universitet
  • Sara Ilstedt, professor produkt- och tjänstedesign, KTH

Regeringen har utsett Johan Söderström, vd ABB Sverige, för en andra period. Ytterligare en ledamot kommer att utses av regeringen.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling