Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-05-29

Mistra Food Futures vetenskapliga råd till regeringen

Sätt hållbarhet i centrum och använd breda, tydliga och mätbara mål. Öka produktionen av framtidens mat och skapa förutsättningar för en hållbar och hälsosam konsumtion. Det är några av de rekommendationer som forskningsprogrammet Mistra Food Futures lyfter i sin rapport till regeringens arbete med den nya livsmedelsstrategin.

Mistra Food Futures rapport En tryggare och godare framtid lyfter fram sex rekommendationer för ett mer hållbart och tryggt livsmedelssystem. I slutet av maj skickade de rapporten till landsbygds- och infrastrukturdepartementet som ett inspel till arbetet med den nya livsmedelsstrategin, Livsmedelsstrategi 2.0.

Mistra Food Futures forskning visar att dagens livsmedelssystem innebär att mänskligheten överskrider sex av nio av planetens gränser. 30 procent av de globala växthusgasutsläppen är kopplade till livsmedelssystemet. För att nå internationella och nationella miljömål behöver den negativa påverkan från livsmedelssystemet minska kraftigt.

I rapporten lyfter forskningsprogrammet fram att den svenska livsmedelskonsumtionen, i ett internationellt perspektiv, är mycket resurskrävande och överskrider fem av sex undersökta planetära gränser. Det beror på en generell överkonsumtion, för stor konsumtion av animaliska livsmedel och av bekämpningsmedel i frukt och grönt samt kostrelaterad ohälsa. Rapporten pekar också på att företagen, främst inom primärproduktion, har problem med lönsamhet. De innebär en risk att producenter lägger ner och den totala produktionen minskar. Samtidigt har Sverige goda förutsättningar att producera mat.

Hållbarhet i kombination med beredskap

Enligt Mistra Food Futures behöver en livsmedelsstrategi inkludera många olika mål för att omfatta hela kedjan. De anser att det är avgörande att strategin innehåller en mer miljömässigt och socialt hållbar styrning av både produktion och konsumtion. Forskningsprogrammet lyfter också vikten av att strategier för hållbar omställning kombineras med strategier för beredskap och resiliens och att nationella insatser kombineras med internationell samverkan och handel för att bygga resilienta livsmedelssystem.

Mistra Food Futures sex vetenskapliga rekommendationer:

  1. Sätt hållbarhet i centrum för livsmedelsstrategin och använd breda, tydliga och mätbara mål.
  2. Öka produktionen av framtidens mat.
  3. Skapa förutsättningar för en hållbar och hälsosam konsumtion.
  4. Accelerera implementeringen av framtidssäkrad, resurseffektiv teknik.
  5. Låt hållbarhetsomställningen och ökad beredskap gå hand i hand.
  6. Samlas kring en vision om den goda maten.

Läs mer om rekommendationerna och forskningen som ligger till grund i En tryggare och godare framtid och på Mistra Food Futures hemsida.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling