Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2024-03-27

Mistra Food Futures får fortsatt finansiering – forskning om ett hållbart och resilient livsmedelssystem

Mistra Food Futures tilldelas medel för en andra fas med upp till 64MSEK över en kommande period om fyra och ett halvt år. Forskningsprogrammet har i sin första fas arbetat med scenarier och mål för Sveriges framtida livsmedelssystem, livsmedelsberedskap och analyser av de nordiska näringsrekommendationerna.

Livsmedelsproduktion och markanvändning har stor påverkan på både klimat och biologisk mångfald. För att skapa ett hållbart livsmedelssystem behöver både produktion och konsumtion av mat förändras i grunden. Mistra Food Futures, med SLU som programvärd, tar ett helhetsgrepp över livsmedelssystemets alla led och utvecklar strategier som ska bidra till ett hållbart och resilient livsmedelssystem.

Programmet tilldelades forskningsmedel från Mistra och startade hösten 2020. I början av året utvärderades programmets arbete av en internationell expertpanel och Mistras styrelse har fattat beslut om att tilldela Mistra Food Futures forskningsmedel med högst 64 MSEK över en kommande period om fyra och ett halvt år (2024–2029).

– Det är väldigt roligt att Mistra Food Futures får fortsatt förtroende att vara en central plattform för forskning kring hållbara livsmedelssystem i Sverige. Det blir spännande att följa programmet under de kommande åren, och särskilt de nya initiativen med ”transition lab” med fokus på samskapande med aktörer, liksom den nya satsningen på yngre forskare genom Mistra Food Futures Academy, säger Lisa Almesjö, programansvarig Mistra.

Hållbarhet och livsmedelsberedskap går hand i hand

I programmets första rapport presenterades fyra alternativa scenarier för Sveriges framtida livsmedelsystem inför 2045 och därmed olika vägar för att uppnå mål gällande klimat, biologisk mångfald och nutrition. I och med de senaste årens geopolitiska spänningar har frågan om livsmedelsberedskap seglat upp som en kritisk fråga. Mistra Food Futures ger i en policy brief ett antal rekommendationer för hur frågan om hållbarhetsomställning inom livsmedelssystemet och livsmedelberedskap ska gå hand i hand. Arbetet har även presenterats och diskuterats vid ett seminarium i riksdagen, som ledamöter från försvarsutskottet stod värd för.

uppdrag av Livsmedelsverket har Mistra Food Futures analyserat hur svensk livsmedelsproduktion kan komma att påverkas om även miljöaspekter vägs in i de nordiska näringsrekommendationerna. I ett antal rapporter har programmet också undersökt ett tjugotal enskilda åtgärder som kan minska lantbrukets klimatavtryck.

Till följd av rådande komplexa världsläge kommer programmet under fas två år att sätta än större fokus på resiliens och livsmedelsberedskap och inkludera globala effekter på hållbarhet, resiliens och livsmedelsberedskap. I nästa fas kommer programmet också att utforska synergier och utmaningar mellan livsmedelsystemet andra sammanlänkande system samt initiera Mistra Food Futures Academy för att utbilda nästa generations forskare inom området. För att öka implementeringen av forskningen kommer ett så kallat transition lab att sjösättas tillsammans med programmets partners.

– Att ställa om till ett hållbart och resilient livsmedelssystem är centralt för att transformera hela samhället till att vara mer i linje med hållbar utveckling, men också för att förbättra livsmedelsberedskapen. Vi är väldigt glada att få möjlighet att fortsätta detta viktiga arbete genom fortsatt forskning och samverkan med våra partners. Jag ser särskilt fram emot att lyfta utmanande frågor kring omställning, till exempel målkonflikter och avvägningar i förhållande till andra samhällsystem, kopplade till livsmedelssystemet. Satsningen på unga forskare och på ett ’transition lab’ för att påskynda omställning känns också väldigt roligt att få genomföra, säger Helena Hansson, programchef för Mistra Food Futures.

Programvärd är SLU och huvudpartners är Stockholms Resilience Centre (SRC), RISE och Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskapsakademien. Programmet har också ett stort antal partners från akademi, myndigheter, branschorganisationer, regioner och näringsliv.

Läs mer om Mistra Food Futures här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling