Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-10-12

Mistra firar 30 år

Nya utlysningar. Utvärdering av verksamheten. Samt en turné och jubileumskonferens med Mistras forskningsprogram. Under 2024 firar Mistra 30 år och tar tillfället i akt att både blicka bakåt för lärande och ta kliv framåt för nya satsningar.

Mistra startade 1994, efter att löntagarfonderna efter en lång politisk strid avvecklades. Kapitalet var 2,5 miljarder kronor och tanken var att Mistra skulle finnas i tio år. 2024 är det 30-årsjubileum och det uppmärksammas på olika sätt under det kommande året.

– Vår verksamhet och våra forskningssatsningar ska stimulera innovation, nya tankesätt och bidra till att en hållbar omställning tar fart. Under jubileumsåret utforskar vi hur vårt arbete med samskapande och tvärvetenskaplig forskning ska fortsätta utvecklas för att bli ännu bättre. Detta gör vi genom att testa två nya typer av finansieringsformer, genom kunskapsinriktade evenemang med våra nuvarande forskningsprogram samt genom att sätta verksamheten under lupp, säger Anna Jöborn, Mistras vd.

De två större jubileumssatsningarna som görs under jubileumsåret är dels en utlysning av projektmedel inriktad på innovativa och utmanande forskningsidéer, dels en satsning på unga forskningsledare inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Verksamheten utvärderas

I samband med att Mistra firade 20 år gjordes en större utvärdering av verksamheten. Nu har en extern utvärderingskommitté tillsatts. De ska med stöd av en analyskonsult genomlysa olika delar av verksamheten, bland annat vilka vetenskapliga och samhälleliga resultat som Mistra har uppnått. Arbetet ska utmynna i ett antal rekommendationer om hur Mistra kan fortsätta utvecklas.

– Vi har gjort mängder av utvärderingar av våra forskningsprogram genom åren, men sällan tittat på vad Mistra som helhet åstadkommit. Vi vill veta vad vi är bra på och vad vi kan förbättra. Många av våra program går i mål de närmaste åren och det här är en bra tidpunkt att planera för nästa steg, säger Anna Jöborn.

Turné och jubileumskonferens

Under 2024 samlar Mistra också sina pågående forskningsprogram i olika konstellationer och med intressanta målgrupper under temat Omställning pågår. Det sker i form av en turné till olika platser i Sverige och på en jubileumskonferens i Stockholm den 12 september. Aktuella och heta miljö- och samhällsfrågor kommer att diskuteras. Eftersom många beslut på miljö- och klimatområdet fattas inom EU och i internationella sammanhang planeras också ett evenemang i Bryssel.

– Genom framåtblickar och goda samtal mellan olika ämnesområden och mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle vill vi inspirera till att fortsätta utforska, samverka och påverka, säger Anna Jöborn.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling