Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-09-30

Mistra finansierar forskning om idrott, friluftsliv och miljö

Mistras nya programsatsning om idrott, friluftsliv och miljö tilldelas ett konsortium där Mittuniversitetet står som programvärd. Forskningen finansieras med 56 miljoner kronor under fyra år.

Miljöeffekter av idrott och friluftsliv har fått relativt lite uppmärksamhet och ny forskning på området kan ge betydande insikter och bidra till nya alternativ och praktiker. Forskningsprogrammet ska vidareutveckla kunskapen om och förståelsen för hållbarhet i relation till idrott och friluftsliv och bidra till minskad negativ miljöpåverkan.

Bakom det programförslag som Mistra beviljat står ett forskningskonsortium, som förutom Mittuniversitetet, inkluderar Kungliga Tekniska högskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Chalmers tekniska högskola, Malmö universitet och Stockholms universitet samt ett antal relevanta aktörer inom idrott och friluftsliv.

– Det är ett spännande område där vi ser stor potential för nya intressanta frågeställningar och forskningsresultat, säger Åsa Moberg, programansvarig på Mistra.

Programmet kommer att fokusera på olika aspekter av idrott och friluftsliv, som transporter och mobilitet, mark- och vattenanvändning, material och utrustning, samt event. Inom programmet ryms ett historiskt perspektiv, och en fokus på förändring av praktiker, produkter, förvaltning och styrning.

Den totala budgeten är 70 miljoner kronor under fyra år, varav Mistra står för 56 miljoner kronor och deltagande organisationer för 14 miljoner kronor.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling