Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-24

Mistra Dialog ska sprida kvalificerad kunskap

Mistra växlar upp ambitionen att föra ut forskningsresultat till beslutsfattare och allmänhet.

Linda Bell är programansvarig vid Mistra och arbetar med Mistra Dialog.

– Mistra Dialog är en ansats att ytterligare förstärka kopplingen mellan programmens forskningsverksamhet och omgivande samhällets behov av kvalificerad kunskap. Det är ett sätt att vidareutveckla Mistras kunskapsförmedlande roll, säger hon.

Sedan länge bedriver Mistras program ofta framgångsrika arbeten med att kommunicera resultat och förse myndigheter och politiker med relevanta kunskapsunderlag. Det finns många exempel på hur Mistras forskningsresultat har kommit att få positiv inverkan på styrmedel och för strategiska beslut.

Det sker också ett nära samarbete mellan programmen, den offentliga sektorn och näringslivet, som nästan alltid finns med som partners och sitter  med i programstyrelserna.

Lite svårare har det varit att nå ut i EU. Många beslut inom miljö- och klimatområdet tas på EU-nivå och detta är en av de saker Mistra Dialog kan hjälpa till med.

– Vi på kansliet kan hjälpa till med omvärldsanalys. Det kan vara ganska svårt för programmen att följa allt som händer i EU. Vi kan också stödja programmen med att hitta relevanta ingångar till EU:s beslutsprocesser, säger Linda Bell.

Under våren har Mistra ökat sin närvaro på den europeiska scenen och varit medarrangör för flera viktiga konferenser och evenemang.

– Det är ett strukturerat arbete och det handlar just nu i första hand om att vara närvarande när EU:s långtidsstrategi för klimatneutralitet arbetas fram. Många av Mistras program har idéer, resultat och arbetssätt som är relevanta för strategin, säger Linda Bell.

Sverige har ett grundmurat rykte som en nation som arbetar framgångsrikt med miljö- och klimatfrågor och rankas också av EU-kommissionen som det land i Europa som har bäst innovationsklimat. Det har Mistra nytta av, enligt Linda Bell.

– Många vill prata med oss. Det är lätt att få tillgång till beslutsfattare när man kommer från Mistra. Och att Sverige ses som framstående i klimatarbetet har ju Mistra helt klart en del i. Bland annat det faktum att Mistra initierade och finansierade Stockholm Resilience Centre, SRC, är något många i Bryssel refererar till, säger hon.

Sedan är det inte så att Mistra ska vara en lobbyorganisation, förklarar Lina Bell. Men resultat och kunskap från programmen är tänkta att göra nytta som en del i ett underlag för beslutsfattare på olika nivåer.

Exakt hur Mistra Dialog ska arbeta är fortfarande under utveckling. I juni anordnade Mistra Dialog ett igångsättningsmöte med programcheferna för Mistras forskningsprogram. Linda Bell beskriver mötet som kreativt och där många idéer och inspel föddes. Idéer som kom fram under mötet var bland annat att producera poddar, filmer och anordna seminarier.

Hon märkte också en förväntan hos programcheferna för vad Mistra Dialog kan vara med att utveckla.

– Det var ett väldigt positivt möte. För oss var det viktigt att få en helhetsbild av hur programmen själva arbetar med dessa frågor. Programmen bidrar med viktiga erfarenheter och har tänkt mycket kring hur man kan skapa plattformar för dialog, säger Linda Bell.

Läs även den tidigare artikeln: Fossilfritt Europa 2050 – Mistraforskare visade vägen i Bryssel

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling