Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-09-18

Mål 11-veckan: Globala mål på lokal nivå

För att Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen ska uppnås behöver en stor del av arbetet ske på lokal nivå. I oktober anordnas Mål 11-veckan där kunskap, diskussioner och workshops ska ge kraft för en omställning mot hållbara städer och samhällen. Veckan arrangeras av 18 organisationer, däribland Mistra tillsammans med Mistra Urban Futures och Sida.

Mål 11-veckan består av flertal digitala sessioner med olika perspektiv på FN:s globala mål om hållbara städer och samhällen. Genom att ta del av exempel, workshops och diskussioner är målet att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa förändring hos städer, kommuner och regioner.

Mistras sessioner anordnas i samarbete med Sida och forskningscentret Mistra Urban Futures (2010-2019) genom att lyfta fram resultat och goda erfarenheter för hållbar och rättvis stadsutveckling.

Programpunkter

Måndagen den 19 oktober klockan 09.00-10.30 anordnas sessionen Svårlösta samhällsproblem – hur utvecklar vi praktik och forskning för att lösa problemen tillsammans? Programpunkten tar avstamp i delmål 11.3 och behovet av en inkluderande urbanisering. Men när aktörer med olika kunskap, förutsättningar och etiska ramverk ska arbeta tillsammans och samskapa ny kunskap uppstår utmaningar. Merritt Polk, professor och prefekt vid Göteborgs universitet och Henrietta Palmer, tidigare vice vetenskaplig ledare för Mistra Urban Futures, delar med sig av arbetet med en gränsöverskridande utbildning där deltagare från offentliga, privata och civila sektorn tillsammans med doktorander, utforskade problem och utmaningar samt metoder för att hantera dem. Under sessionen ges också möjlighet att diskutera utmaningar och utbyta erfarenheter i mindre diskussionsforum.

Klockan 13.00-14.00, samma dag, står programpunkten Agenda 2030 på lokal nivå – så gör andra städer på schemat. Mistra Urban Futures ledde under 2014–2019 flera jämförande studier kring hur sju städer i olika delar av världen arbetar med de globala målen. Fem faktorer visade vara av särskild vikt; ledning och politisk styrning, relevanta aktörer, avgränsning av det urbana området, avvägningar mellan delmål och mått av framgång. Under denna session ges förståelse för hur de globala målen kan anpassas lokalt och hur erfarenheter från andra städer kan användas i det egna arbetet. Men också betydelsen av att kunskapen samskapas med andra aktörer för ett mer relevant och effektivt arbete. Sandra Valencia, forskare vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), Barry Ness, professor vid Lunds universitet och Sara Pettersson, planeringsledare klimat och miljö på Göteborgs stad, håller i sessionen.

Mistra Urban Futures var mellan 2010 och 2019 ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för hållbar urban utveckling. Efter avslutad Mistrafinansiering ombildades centret i två initiativ – Centre for Sustainable Urban Futures, vid Chalmers och Göteborgs universitet (GMV) och Global Sustainable Futures, där den internationella verksamheten integreras.

Mål 11-veckan för personer inom samhällsplanering

Mål 11-veckan arrangeras av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer, tillsammans med 18 organisationer. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer som arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet inom kommun och region.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling