Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-02-13

Kunskap om plast bidrar till cirkulär ekonomi

Gemma James, som arbetar inom det internationella investerarnätverket PRI för ett hållbart finanssystem, deltog nyligen i ett webbmöte med forskare knutna till forskningsprogrammet STEPS. Plastens risker och tänkbara lösningar diskuterades. – Om vi tar till oss forskningsrön och lär oss sig mer om plast kan vi få en ökad förståelse för vilka strategier som krävs för att möjliggöra en övergång till en mer cirkulär ekonomi, säger hon.

Efter webbmötet ställde Mistra några frågor till Gemma James, Senior Manager för miljöfrågor på Environmental Issues på Principles for Resposnible Investmen, PRI.

Du var med och arrangerade ett webbmöte där investerare knutna till PRI fick tillfälle att lära sig mer om plast från forskare från Mistras forskningsprogram STEPS. Varför?

Plast är ett hett ämne som nu uppmärksammas av både det civila samhället, konsumenterna och regeringar. Det har fått företag att försöka hitta sätt att minska plastens miljöpåverkan, bland annat genom att utveckla nya produkter. För investerare är det därför viktigt att förstå både företagens riskexponering gentemot plast och de möjligheter som finns i materialets värdekedja.

Vilka är riskerna med plast ur en investerares perspektiv?

Det finns två huvudrisker: regleringar och rykten.
Nya regleringar kan utgöra en risk eftersom de kan bli ekonomiskt betungande när företagen tvingas anpassa sig till de nya kraven.

Samtidigt kommer investerare som är engagerade i plastfrågor att ha en större möjlighet att bedöma riskerna vilket i sin tur ökar förutsättningarna för dem att skapa ett långsiktigt värde.

Övergången till en cirkulär ekonomi kan även innebära ökade investeringar i form av innovationer, teknik och infrastruktur något som investerare med rätt kunskap kan dra nytta.

Hur kan investerares engagemang bidra till att lösa problemen med plast?

Investerare har en viktig roll, inte minst om deras engagemang kan uppmuntra företag att öka sina ansträngningar för att få fram återvinningsbar plast och öka användningen av återvunnet material. De kan även förse företag som försöker lösa olika problem med kapital.

Hur kan forskningen bidra till att investerare väljer hållbara investeringar inom plastområdet?

Forskning kan hjälpa investerare med kunskap och förståelse kring det komplicerade ämnet plast. Precis som med många andra ESG-problem (Environmental, Social and Governance) finns det inget självklart rätt och fel när det gäller plast. Det finns snarare många olika vägar till en mer hållbar plastekonomi.

De investerare som tar till sig forskningsrön och lär sig mer om plast, ur ett brett perspektiv, kan få en ökad förståelse för vilka strategier som krävs för att möjliggöra en övergång till en mer cirkulär ekonomi. De kan även få en bredare förståelse för enskilda företag eller tekniker, och insikter om hur olika åtgärder kan komma att påverka värdekedjan och systemet.

Vad gör PRI för att tydliggöra investerarnas roll och vikt inom området?

PRI har inrättat en arbetsgrupp, som har fått namnet Plastics Investor Working Group, som består av 29 finansiella aktörer som gemensamt har cirka 6 miljarder dollar i förvaltat kapital. Gruppens mål är att bygga upp kunskap och förståelse inom området för att på så sätt skapa strategier och engagemang.

Vi har ett globalt och holistiskt tillvägagångssätt istället för att enbart fokusera på en specifik fråga eller del av värdekedjan. På så sätt kan vi få en ökad förståelse för systemet som helhet.

Vårt arbete bygger på att tillhandahålla forskning för att på så sätt öka förståelsen för vilka typer av plast som finns. Vi vill även tydliggöra alternativen och öka förståelse för komplexiteten i frågan. Det handlar om att se vilka som är nyckelaktörerna och vilka risker och möjligheter det finns för investerare. Dessutom vill vi skapa en förståelse för att det är ett global fråga.
Lika viktigt är att få investerare att förstå terminologin inom området, till exempel termer som bioplast, biologiskt nedbrytbart och komposterbart och varianter kopplade till dessa.
I förlängningen hoppas vi att arbetsgruppens arbete kommer att bidra till att investerare kan ställa mer informerade frågor till företagen.

Hur kan en forskningsfinansiär som Mistra bidra?

Mistra kan hjälpa till att kommunicera investerarnas intressen till forskare, och omvänt. De kan även rikta medel till forskning som i sin tur bidrar till att investerare får en öka kunskap om plast i ett brett perspektiv. De kan även kommunicera viktiga resultat och slutsatser från den forskning som de finansierar till investerare för att de på så sätt ska få en öka förståelse i ämnet.

Vad lärde du dig av mötet mellan Mistras forskare och investerarna?

Forskarna från STEPS presenterade olika möjligheter att minska koldioxidutsläppen. De visade även på sätt att minska beroendet av fossila plastmaterial genom att använda bio-baserade källor. Men även hur problem med plastavfall kan hanteras genom återvinning, hur man kan skapa ett mindre komplext plastsystem och hur användningen av plast kan minska helt och hållet.

Samtidigt blev det tydligt att ingen av dessa vägar kommer att lösa plastproblemet på egen hand.

Det blev även uppenbart att var och en av dessa vägar har sina egna unika utmaningar och följdverkningar. Till exempel kan en minskad användning av plast leda till en ökad användning av andra resurser. Övergången till en mer hållbar användning av plast kommer därför att kräva flera olika lösningar.

Fakta – PRI

PRI är ett internationellt nätverk av investerare som arbetar för ett hållbart finanssystem. Bland annat försöker de få investerare att öka avkastningen och hantera risker genom hållbara investeringar. PRI stöds av, men är inte en del av, FN.

Länk till PRI:s hemsida

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling