Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-11-06

John Munthe vill göra Sverige världsledande inom grön kemi

Programmet Mistra SafeChem ska ta ett helhetsgrepp om kemikalierna. Genom att arbeta med nya syntesprocesser och förbättrade verktyg för riskbedömning så hoppas forskarna att det ska gå att förutse och undvika risker redan i en designfas. – Visionen är att stödja utvecklingen av en grön och hållbar kemiindustri i Sverige med ett övergripande mål att människor, djur och natur måste exponeras mindre för farliga ämnen, säger programchefen John Munthe.

Det finns en tydlig misstro mot kemikalier i samhället, och det delvis med rätta. Syntetiska ämnen som skapar problem uppmärksammas regelbundet, med brandskyddsmedel PFAS som ett välkänt exempel, och antalet kemikalier på marknaden är mycket stort vilket leder till en allmän oro för risker kemikalier.

– Bilden av att kemikalier är ett generellt problem är samtidigt en förenkling av verkligheten. För oss kemister är alla ämnen, både naturliga och syntetiska, kemikalier. Kemikalier innefattar alltså ämnen som är oumbärliga för människan men också de som gör nytta i lagom, begränsad mängd och de som inte borde spridas i samhälle och natur överhuvudtaget, säger John Munthe, programchef för Mistra nya stora programsatsning Mistra SafeChem.

Den negativa synen på kemi beror delvis på kemisterna själva och den forskning som har bedrivits, menar han.

– Forskning om kemikalier har till stor del drivits i separata fack. Jag tror starkt på forskning, dialog och samarbete mellan å ena sidan miljökemister och toxikologer, som mest arbetar med kemikaliers förekomst och potentiella risker, och industriella kemister som utvecklar nya ämnen för olika syften. På så sätt kan vi utveckla forskning som både stödjer och utvecklar den samhällsnytta som kemi levererar och minimerar risker för skadlig exponering och effekter.

Det betyder inte att John Munthe anser att vi ska blunda för kemins baksidor. Tvärtom, hans avhandling, som blev klar från 1992, handlade om kvicksilver och hur det sprids i miljön och vilka konsekvenser det kan få för människa och miljö. En mycket konkret forskning som senare resulterade i underlag för åtgärder och nya regelverk. Efter det var han länge ute i fält för att undersöka förekomsten av olika föroreningar och analyserat vad dessa har för effekt på miljön, och vad man kan göra åt de problem man upptäcker.

För att sätta in kemi, och kemikalier i ett större sammanhang vill John Munthe visa fram vad de i hela sin bredd gör, och förklara varför vi överhuvudtaget använder oss av kemikalier. För att komma dit bör fler forskare ta på sig en mer folkbildande roll.

– Samtidigt som vi lyfter samhällsnyttan med kemi måste vi fortsätta arbetet med att minimera riskerna. Inte minst eftersom antalet nya kemikalier som introduceras på marknaden nu ökar snabbare än någonsin. Att få till en mer nyanserad diskussion om risker och nytta är en utmaning som vi måste ta oss an inom Mistra SafeChem.

John Munthe har arbetat på IVL Svenska Miljöinstitutet i 27 år. Från början som forskare med en fot i fält, men nu som forskningschef med strategiska frågor som huvuduppgift. Under åren har han samarbetat nära med en rad andra aktörer, inte minst Mistra.

– Jag var aktiv redan inom Asta, ett av de första program som Mistra finansierade. Nu är jag förutom Mistra SafeChem även involverad i Mistra Digital Forest.

Det som tar upp en stor del av John Munthes tid idag är Mistra SafeChem, detta trots att programmet formellt ännu inte har kommit igång. Nu handlar det om att skriva avtal och bygga en samarbetsplattform som inkluderar alla partners.

– Det här är att jätteprogram som förhoppningsvis kommer att få rulla i åtta år. För att vi ska fullt ut ska kunna utnyttja den möjlighet vi har fått gäller det att styra upp arbetsformer och skapa goda samarbetsmöjligheter med alla forskare och företag som deltar från början. Nu är det arbetet snart klart och vi räknar med att sparka igång programmet före nyår och att forskningen ska komma igång i början av nästa år.

Programmet ska både hantera forskningsmässiga utmaningar, vara relevant för industrin och bidra med lösningar. För att lyckas med krävs en nära dialog mellan forskare inom akademin och på instituten och industrin. Inte heller det någon helt enkel utmaning.

– Visionen är att vi ska öka intresset för våra frågor, och att vårt arbete ska få genomslag både i Sverige och internationellt. Det finns förvisso fler forskningscentra med fokus på grön kemi men vår storlek, den forskargrupp vi lyckats samla och deltagandet av flera tunga industriföretag ger oss alla de förutsättningar vi behöver för att lyckas. Nu är det upp till oss att leverera resultat.

Arbetet inom programmet kommer att organisera utifrån sex olika arbetspaket. Ett viktigt område handlar om att utveckla nya metoder för att bättre bedöma kemikaliers olika risker. Det kan handla om hur de enskilt och i grupp påverkar miljön och människor under hela dess livscykel. De ska också föreslå hur riskabla kemikalier och riskabla processer kan bytas ut.

Ett annat viktigt område blir att utveckla nya syntesmetoder som bygger på enzymatisk katalys. Lyckas de med det skulle det bli möjligt att omvandla biobaserade råvaror till nyttiga och mindre skadliga kemikalier och med minimering av problematiska processkemikalier, restprodukter och avfall.

Det programmet inte kommer att jobba med så mycket är policyfrågor, åtminstone inte under den kommande fyraårsperioden. Skulle programmet få förlängt i ytterligare fyra år, vilket är brukligt för ett Mistraprogram, blir det däremot en av de viktigare frågorna att ta upp.

– Det är mycket stimulerande att få vara del av en så här stor satsning, och förhoppningsvis kommer programmet att generera än mer forskning genom en rad nya partners som vill vara med och bidra. Tillsammans ska vi se till att Sverige blir en viktig aktör inom grön kemi.

Att vara forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet och programchef för Mistra SafeChem är tungt, det är jobb som var och ett kräver en heltidsinsats. Därför tänker John Munthe att ha ska bara ska vara programchef under den första tiden för att sedan lämna över ansvaret till någon annan.

– Vi behöver bygga upp en långsiktigt stabil programledning tillsammans med alla parter så att vi säkerställer kontinuitet och engagemang. Men det betyder inte att jag kommer att släppa mitt engagemang i programmet, det här är för stort, kul och viktigt för att jag ska vilja kliva av helt.

Om John Munthe

  • Ålder: 59 år
  • Jobb: forskningschef för IVL Svenska miljöinstitutet samt programchef för Mistra SafeChem.
  • Familj: fru, tre barn och två barnbarn
  • Fritid: läser mycket eller lyssnar på musik när han inte påtar i grönsakslandet vid kolonistugan eller hjälper till med hustruns bikupor. Dessutom gillar han att, som så många andra kemister, att laga mat.

FAKTA: Mistra SafeChem – Mistra hittills största programsatsning

  • Mål: Att med hjälp av grön kemi utveckla nya kemikalier, och redan på designstadiet minimera hälso- och miljöpåverkan.
  • Deltagande organisationer: IVL Svenska miljöinstitutet, Stockholms universitet, RISE, KTH, DTU, AstraZeneca, Perstorp, Nouryon (tidigare Akzo Nobel Speciality Chemicals) och ett antal andra företag.
  • Budget: 100 miljoner kronor, varav Mistra finansierar 70 miljoner kronor
  • Programperiod: 2020–2023

Bakom Mistra SafeChem står ett forskningskonsortium, som förutom IVL Svenska Miljöinstitutet, inkluderar Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Danmarks tekniske universitet. Även forskningsinstitutet RISE ingår i konsortiet – i form av det toxikologiska centrum som bildades i kölvattnet av Astra Zenecas nedläggning i Södertälje, först som universitetskonsortiet Swetox, och som nu en del av RISE. Från svensk kemiindustri deltar bl.a. AztraZeneca, Perstorp och Nouryon.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling