Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-11-11

Internationell kunskap och inspiration om Agenda 2030

En stor del av arbetet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen behöver ske på lokal nivå. Ta chansen att inspireras av arbetet i andra städer, erfarenheter av komplexa problem och hur en post-corona återhämtning kan vara inkluderande, hållbar och jobbskapande. Här har vi samlat de sessioner som Mistra anordnade tillsammans med Sida och Mistra Urban Futures under Mål 11-veckan.

Imagining Post Covid-19 Cities in Africa – Edgar Pieterse

Edgar Pieterse är professor vid University of Cape Town och leder African Centre for Cities i Sydafrika. Han har varit delaktig inom forskningsprogrammet Mistra Urban Futures och forskat kring urbanisering i det globala syd och skrivit om hur en post-corona återhämtning måste vara inkluderande, hållbar och jobbskapande.

Agenda 2030 på lokal nivå – så gör andra städer

Mistra Urban Futures ledde under 2014–2019 flera jämförande studier kring hur sju städer i olika delar av världen arbetar med de globala målen. Fem faktorer visade sig vara av särskild vikt; ledning och politisk styrning, relevanta aktörer, avgränsning av det urbana området, avvägningar mellan delmål och mått av framgång. Under denna session ges förståelse för hur de globala målen kan anpassas lokalt och hur erfarenheter från andra städer kan användas i det egna arbetet. Men också betydelsen av att kunskapen samskapas med andra aktörer för ett mer relevant och effektivt arbete. Sandra Valencia, forskare vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), Barry Ness, professor vid Lunds universitet och Sara Pettersson, planeringsledare klimat och miljö på Göteborgs stad, håller i sessionen.

Svårlösta samhällsproblem – hur utvecklar vi praktik och forskning för att lösa dem tillsammans?

När aktörer med olika kunskap, förutsättningar och etiska ramverk ska arbeta tillsammans och samskapa ny kunskap uppstår utmaningar. Merritt Polk, professor och prefekt vid Göteborgs universitet och Henrietta Palmer, tidigare vice vetenskaplig ledare för Mistra Urban Futures, delar med sig av arbetet med en gränsöverskridande utbildning där deltagare från offentliga, privata och civila sektorn tillsammans med doktorander, utforskade problem och utmaningar samt metoder för att hantera dem.

Mål 11-veckan arrangerades i oktober av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer som består av totalt 18 andra organisationer.

Mistra Urban Futures var mellan 2010 och 2019 ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum för hållbar urban utveckling. Efter avslutad finansiering från Mistra och Sida ombildades centret i två initiativ – Centre for Sustainable Urban Futures, vid Chalmers och Göteborgs universitet (GMV) och Global Sustainable Futures, där den internationella verksamheten integreras.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling