Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-07-04

Industriomställningen kräver kompromiss och komplicerad debatt

Under årets Almedalsvecka diskuterades industrins roll i den hållbara omställningen friskt. På Mistras session Grön omställning längs industrins värdekedjor lades särskilt fokus på hur vi kan säkerställa att nya material, produkter, system och processer kan utvecklas med önskat resultat utan att skapa nya miljö- och hållbarhetsproblem.

Det pågår en snabb och omfattande omställning av industrin och dess värdekedjor. Men samtidigt som svensk industris konkurrenskraft ska upprätthållas och utvecklas får den snabba omställningen inte skapa nya miljö- och hållbarhetsproblem.

Vilken roll kan industrin spela i Sveriges omställning? Filip Johnsson är biträdande programchef för Mistra Carbon Exit som undersöker industrins försörjningskedjor för byggnader, transportinfrastruktur och transporter. Han anser att det nu finns en drivkraft för miljö och klimat inom industrin som inte fanns för tio år sedan. Detta är något politiken bör utnyttja för att svenska företag ska kunna röra sig ännu snabbare framåt i omställningen. Filip Johnsson är också programchef för Mistra Electrification och anser att Sverige har blivit byråkratiserat – tillståndsprocesser sätter käppar i hjulet för elektrifieringen och höstens valrörelse gällande energipolitiken har spätt på polariseringen.

– Vi behöver hantera social hållbar omställning på bredare front – helheten går förlorad. Det handlar inte längre om en teknisk eller ekonomisk utmaning, utan handlar om mer mjuka barriärer som acceptans och rättvis omställning, säger Filip Johnsson.

Enligt honom går näringslivet nu före politiken i Sverige. Och även om EU:s klimatpolitik vässas ordentligt, inte minst med Fit for 55, behöver Sverige hänga med i utvecklingen och arbeta mer proaktivt.

Kraften i offentlig upphandling

Anna Kadefors, forskare inom Mistra Carbon Exit forskar om hållbar upphandling längs leverantörskedjor. Upphandlingen har stor betydelse för att nå förändring, inte minst inom bygg- och fastighetssektorn som står för 60 procent av alla offentliga upphandlingar. Men arbetet är komplext. Det är svårt att ställa krav om få företag kan leverera enligt dem och att följa upp kraven är en utmaning. En lösning för att lyfta en stor del av näringslivet är att börja ställa hållbara prestandakrav istället för funktionskrav, det vill säga undvika krav på specifika material eller lösningar. Även priset på koldioxid tror Anna Kadefors kommer att driva på förändringen.

– Från hållbarhetssidan kommer det en massa idéer om nya sätt att upphandla. Det finns stor potential att driva utvecklingen med den drivkraften. Sedan ska man komma ihåg att de stora nya aktörerna i den gröna omställningen kanske inte har särskilt stor beställarerfarenhet och de kommer upphandla väldigt stora volymer de närmaste åren, säger Anna Kadefors.

Följer kemikalierna i hela värdekedjan

Skogen är helt central i den gröna omställningen av industrins värdekedjor, anser Sverker Danielsson, programchef Mistra Digital Forest.

– En stor del av omställningen är att fasa ut fossil råvara. I framtiden har vi två kolkällor, det ena är återvunna produkter och det andra är biobaserad råvara. Att bruka skogen hållbart och ta fram produkter från skogen på kloka sätt, är den enda vägen att gå som jag ser det. Mistra Digital Forest arbetar med att utveckla digitala verktyg för ett mer hållbart skogsbruk nära skogsbrukarna.

Datainsamlingen som programmet arbetar med, med högupplöst data om skogen, innebär nya möjligheter för omställningen och kopplar bland annat nya indikatorer för biologisk mångfald till andra värden som exempelvis rekreation.

Även kemikalier har en betydelsefull roll i den gröna omställningen när det handlar om utveckling av nya produkter och material. Forskningsprogrammet Mistra SafeChem med programchef John Munthe lyfter att med klimatet och fossilfrihet i centrum finns en risk att vi skapar nya problem med exempelvis kemikalier.

– Man pratar ofta om gröna, hållbara produkter när man bara har tittat på fossilfria eller förnybara råvaror. Sedan kanske man kokar ihop detta till nya material. Men det är oerhört viktigt att ta tillfället i akt och ha med sig kemikaliefrågan för att eliminera nuvarande och framtida risker medan vi bygger upp de nya värdekedjorna, säger John Munthe.

Mistra SafeChem har vänt på problematiken, i stället för att leta farliga kemikalier i miljön har de gått till andra änden av värdekedjan och ser hur man kan säkerställa att de kemikalier och material inte innehåller eller har farliga egenskaper från början. Programmet följer också kemikalierna i hela värdekedjan för att utveckla bättre metoder enligt livscykelanalys för kemikalieindustrin.

Måste acceptera komplicerad debatt

Alla panelister var överens om att industrins omställning har tagit fart, även om den inte går tillräckligt snabbt. För att nya hållbarhetsproblem inte ska skapas lyfter Sverker Danielsson vikten av inte sätta separata hållbarhetsmål, som exempelvis klimatnytta och biologisk mångfald, mot varandra. Inom Mistra Digital Forest tittar de mer på måloptimering för att tänka helhet.

Filip Johnsson lyfter energiomställningen och elektrifieringen där det handlar om att kompromissa för att nå olika mål.

– Jag tror att det vi alla i samhället har misslyckats med är att åskådliggöra hur det hållbara framtida samhället ser ut med både möjligheter och utmaningar. Det blir lätt en glättig bild av cyklar i solsken fast det handlar om så mycket mer, som arbetstillfällen, mindre buller, luftkvalitet och arbetsmiljö. Det kommer behövas kompromisser. Upplevd rättvisa är mycket viktigt, men också svårt och kräver tvärvetenskaplig forskning.

John Munthe poängterar att debatten blir tråkig när man tittar på en fråga i taget, för då är det enkelt att hitta argument. Vi behöver acceptera komplicerade och svåra debatter där det hela tiden är ”å ena sidan, å andra sidan”.

– Våra politiker, beslutsfattare och även allmänhet måste ha förståelse för att det är komplicerat och att olika val påverkar miljön på olika sätt. Den här typen av avvägningar kommer att komma hela tiden och det är viktigt att ha en löpande dialog, fatta beslut men också kunna ändra beslut, säger John Munthe.

Se hela sessionen här:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling