Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-11-06

Idrott, friluftsliv och hållbarhet i fokus för nytt Mistraprogram

De flesta svenskar är på något sätt involverade i idrott och friluftsliv; som aktiva utövare av en sport, på utflykter i skog och mark eller som åskådare på olika evenemang. Aktiviteter som ska skärskådas med hållbarhetsfokus i det nya forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors

– Vi ska inte bara forska, utan samverkan med partners även försöka få något att hända. Vi vill skapa en rörelse för en mer hållbar praxis, säger Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund, och tilltänkt programchef för Mistra Sport & Outdoors .

Målsättningen med det nya programmet är ambitiöst: att etablera ett världsledande nätverksbaserat centrum för forskning, utveckling och policystöd kring hållbara lösningar inom idrott och friluftsliv. Dessutom ska man utveckla nya hållbara praktiker.

– Idrotts- och friluftutövande är en dynamisk sektor, här finns många unga människor och det ger en bra möjlighet att påverka. Vi hoppas ta fram innovativa och hållbara lösningar, exempelvis kring resande och konsumtion av utrustning. Förhoppningsvis kan det ge ringar på vattnet och påverka även andra delar av samhället.

I Sverige finns idag totalt 4,8 miljoner medlemmar i organisationerna, Riksidrottsförbundet och Svenskt Friluftsliv. Sektorn växer och därför finns ett behov att både studera och minimera miljöpåverkan för att få en mer hållbar utveckling, konstaterar Peter Fredman.

– Idrotts- och friluftslivet har inte bara vuxit över tid, det blir också allt fler olika aktiviteter. Det är idag en omfattande samhällssektor med många deltagare anställda och ideellt engagerade.

Dessutom utövar vi idrott och friluftsliv på nya sätt. Ett exempel är den ”sportifiering” som skett de senaste åren av friluftslivet, säger han.
– Det som tidigare var fjällvandring är numera trailrunning eller fjällmaraton. Det har blivit fler event. Det ställer också nya utmaningar för hållbarhet.

Forskningen inom Mistra Sport & Outdoors kommer att organiseras i totalt sex områden, så kallade arbetspaket. Programmet rymmer fyra tematiska områden:

  • Transport och mobilitet
  • Mark- och vattenanvändning
  • Material och utrustning
  • Event och åskådare

Dessutom finns ett arbetspaket där dagens idrotts- och friluftsliv studeras ur ett samhälleligt och historiskt perspektiv samt ett arbetspaket som rör beteendefrågor och styrmedel.

Totalt involveras ett 20-tal forskare: historiker och pedagoger liksom även forskare inom idrotts- och turismvetenskap, geografi, rekreationsekologi samt livscykelanalys, transport- och materialvetenskap.

Hittills har idrotts- och friluftsforskning i stor utsträckning skett parallellt, enligt Peter Fredman. Mistras uttalade målsättning är att dessa fält ska samverka i större utsträckning.

– Det finns en avsikt hos Mistra att forskningsprogrammet ska försöka gifta ihop de båda forskningsfälten. Vi har mycket att lära av varandra, säger han.

Det nya forskningsprogrammet ska drivas från Mittuniversitetet i Östersund, ihop med fem akademiska partner: Göteborgs universitet, KTH, Malmö universitet, Chalmers och Högskolan i Dalarna.

Till programmet knyts även ett stort antal intresseorganisationer och myndigheter med koppling till natur, miljö, idrott och friluftsliv. Naturvårdsverket, Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen och Riksidrottsförbundet, inklusive specialidrottsförbund som bland annat Skidförbundet och Svensk Parasport, för att nämna några exempel. Även kommunala och regionala organisationer deltar, bland annat Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götaland.

– Vi kommer att arbeta med en samverkansprocess och tillsammans identifiera relevanta frågeställningar, som vi sedan ska söka svaren på under de kommande fyra åren. Förhoppningsvis även under ytterligare en fyraårsperiod, om vi får förlängt förtroende, säger Peter Fredman.

Än så länge är programmet Mistra Sport & Outdoors  i sin linda. Under hösten pågår förberedelser mellan Mistra och forskningskonsortiet. Bland annat återstår att utse en programstyrelse. Programmet startar i början av 2020.

Fakta – Mistra Sport & Outdoors

  • Tid: 2020–2023
  • Budget: 70 miljoner kronor, varav Mistra står för 56 miljoner
  • Medverkande: Naturvårdsverket, Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen och Riksidrottsförbundet, inklusive flera specialidrottsförbund. Även kommunala och regionala organisationer deltar, bland annat Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Läs mer

Bakgrundsrapport (april 2018)

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling