Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-10-28

Hållbara investeringar för plast

Investerare bör ställa ökade krav på plastföretag, vad gäller hur plast produceras, utformas och förpackas och på hur den kan återvinnas. Ny lagstiftning inom EU kommer att leda till striktare krav, men ytterligare politisk styrning behövs. Det lyfts fram i en så kallad Investor brief som tagits fram av det Mistrafinansierade forskningsprogrammet STEPS, Sustainable Plastics and Transition Pathways.

Plastproduktion är komplex och involverar många sektorer och företag. Rapporten vill ge forskningsbaserad information om utvecklingen inom plastsektorn. Den innehåller även förslag om teknik som möjliggör alternativa sätt att producera plast på ett mer hållbart sätt: användning av biobaserade råvaror och kemisk återvinning för att återskapa ny plast ur gammal.

Rapporten, som har tagits fram inom Mistra Dialog, söker klargöra för investerare vilka trender som är på gång och vilka krav en ny lagstiftning kommer att ställa. Samtidigt efterlyser den fler politiska beslut för att komma tillrätta med främst tre problem: beroendet av fossila råvaror, bristande avfallshantering och låg återvinningsgrad.

Rapporten har skrivits av Fredrik Bauer från, LTH, Lunds universitet och Tobias D Nielsen, vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs rapporten

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling