Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-07-01

Fredric Nyström i Mistras kapitalförvaltningskommitté

Fredric Nyström är chef för hållbarhet och ägarstyrning på AP3. Han har ett skarpt öga för att bedöma förvaltares hållbarhetsarbete och räds inte att ställa krav. Nu tillträder han som ledamot i Mistras kapitalförvaltningskommitté och ser ett stort värde i att föra ut forskning till finansmarknadens aktörer.

I maj började Fredric Nyström sin nya tjänst som chef för hållbarhet och ägarstyrning på Tredje AP-fonden (AP3) med övergripande ansvar för att leda fondens hållbarhetsarbete. I samma veva bildades en hållbarhetsgrupp bestående av tre personer som arbeta med frågorna. Fredric Nyström arbetade tidigare som chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman fonder där han jobbade för att integrera hållbarhetskriterier hos förvaltarna, se över risker och möjligheter kopplade till hållbarhet och att utveckla ägarstyrning och identifiera bolag som inte levde upp till hållbarhetskraven.

– Det handlar bland annat om att titta på bolag ur ett långsiktigt perspektiv och se hur man kan nyttja ägandet för att genom dialog och kravställan driva bolag i en hållbar riktning, säger Fredric Nyström.

Som en del av Mistras kapitalförvaltningskommitté ser han att hans kunskap och erfarenhet av att utvärdera förvaltares hållbarhetsarbete kommer att komma väl till pass.

– Nu är många investerare snabbare på att fånga upp krav och ta ansvar, men det finns också många fall där det är mycket prat och lite verkstad. Jag tror mig kunna se igenom detta och kan utvärdera vilka som faktiskt gör bra saker på riktigt och vad av både snack och verkstad som får verklig effekt. För Mistra är det viktigt att hitta investeringar som ger tydlig påverkan i samhället.

Fredric Nyström hoppas att Mistras kapitalförvaltningskommitté kan stötta förvaltarna att utvecklas i en hållbar riktning och kommittén diskuterar nu olika sätt för att lyckas. En viktig del som Fredric Nyström ser är att än mer föra ut kunskap och resultat från Mistras forskning.

– Inom Mistras forskningsprogram finns mycket användbar kunskap som förvaltarna kan ha nytta av. Vi vill hjälpa till att göra forskningen mer tillgänglig för dem på olika sätt.

Mer proaktiv inställning till miljöfrågor

Med rådande världsläge och skakiga ekonomi tror Fredric Nyström att vi på kort sikt kommer att få se ett bakslag gällande fossila bränslen, men på lång sikt ökade investeringar i förnybar energi. Hållbarhetsarbetet tror han dock kommer fortsätta framåt. Medan klimatfrågan har diskuterats under lång tid och på senare tid fått fäste hos finansmarknadens aktörer ser han den senaste tiden en mer proaktiv inställning till att arbeta med miljöfrågor – inte minst med biologisk mångfald.

– Man kan man säga att finansmarknaden har diskuterat klimat sedan 50-talet och tagit lång tid på sig för att sätta upp och arbeta med standarder och ramverk. Nu tar man snabbt till sig och agerar på forskning och vetenskap om biologisk mångfald, inte minst i frågan om ägarstyrning.

Fredric Nyström tillträder i Mistras kapitalförvaltningskommitté den 1 juli 2022. Ordförande är Märtha Josefsson och övriga medlemmar är Torbjörn Hamnmark, Maritha Lindberg, Anna Jakobsson och Mistras vd Anna Jöborn.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling