Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-06-20

Främjar expansionen av säker, hållbar och grön kemiindustri

En barnslig fascination för färger, reaktioner och rykande glasflaskor. Nyfikenhet för molekyler, celler och enzymer. Lägg ihop det med en inspirerande kemilärare i högstadiet och en önskan om att använda dessa kunskaper för att skapa en hållbar framtid, så har ni den utstakade karriären för Richard Lihammar, programchef för forskningsprogrammet Mistra SafeChem.

Richard Lihammar är projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet och programchef för Mistra SafeChem. Forskningsprogrammets mål är att minska exponeringen av farliga ämnen och främja expansionen av en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige. Att redan på designstadiet se de långsiktiga effekterna av de kemikalier som sprids i vårt samhälle för att undvika faror för människor och miljö. Med andra ord precis det som Richard Lihammar strävar efter och önskar att han själv fått större kunskap om under både studier och tidigare arbetsliv.

För det tidiga kemiintresset rotade sig djupt i Richard Lihammar. Han började studera bioteknik och kemi vid Lunds tekniska högskola. Här växte också intresset för organisk kemi, vilket tog honom vidare till forskningsstudier vid Stockholms universitet. Forskningsområdet blev syntes av organiska föreningar med hjälp av enzymkatalys, vilket innebär att nyttja naturens katalysatorer, som i normala fall bygger och bryter ned molekyler inuti celler, till att istället användas i ett labb eller fabrik för att skapa nya kemikalier i kemistens tjänst. Det är ett område Richard Lihammar fortfarande vill utforska mer och som han tror kommer växa stort de kommande åren.

Klivet ut i arbetslivet började på ett mindre läkemedelsföretag och sedan vidare till forskning inom kemiindustrin. Samtidigt pockade en vilja att använda sin kunskap för att bidra till en bättre miljö.

– När jag arbetade inom industrin gick det upp för mig vilken påverkan man har som kemist när man skapar och utvecklar nya ämnen och material. Tyvärr var möjligheterna att bedöma säkerheten och hållbarheten under forskning och produktutveckling svåra. Delvis för att det lagts liten vikt på att lära ut hur detta kunde göras under utbildning inom akademin och i arbetslivet. Jag kände en frustration över det och det väckte en hel del tankar – gjorde jag rätt val? Kan det jag arbetar med visa sig innebära risker längre fram? Hur kan det bidra till hållbar omställning? berättar Richard Lihammar.

I samma veva dök tjänsten på IVL upp, med fokus på säkra och hållbara kemikalier redan på designstadiet. Forskningsprogrammet Mistra SafeChem startade 2020. Att programmet startade upp när pandemin slog till bidrog till visst tumult och skapade nya förutsättningar för partnerföretagen. En stor industripartner hoppade av precis i programmets uppstart, budgeten behövde göras om, planerna för leveranser och uppdrag likaså. Richard Lihammar har varit med sedan start. Han har gått parallellt med den tidigare programchefen John Munthe med ambitionen att axla rollen. Nu under våren var det dags.

Modeindustrin, biltillverkare och läkemedelsbolag samverkar

Mistra SafeChems målsättning är att med ett livscykelperspektiv skapa rena och effektiva kemiprocesser som genererar minimalt med restprodukter och avfall. Det handlar både om att öka kännedomen om och ersätta mer toxiska kemikalier, minska avfallet samt öka möjligheter för materialåtervinning. Inom programmet arbetar flera olika discipliner sida vid sida – kemister, LCA-experter och toxikologer – inom både akademi, institut och näringsliv. Det kräver stor förståelse för varandras kompetens och perspektiv och under forskningsprogrammets två första år har utbildning inom de olika fälten bedrivits.

Även programmets industripartners representerar en stor bredd inom kemikalieområdet, vissa arbetar med att skapa baskemikalier, andra med läkemedel eller toxiska ämnen, och en del företag använder kemikalier i sin produktion. Biltillverkare, läkemedelsbolag, mode- och skogsindustrin under samma paraply. En viktig del för att hålla samman programmets industrirepresentanter är det industriråd som Richard Lihammar samordnar tillsammans med Mistra SafeChems programkoordinator Hanna Holmquist och Magnus Johansson, forskare på AstraZeneca. Syftet med industrirådet är att företagen ska lära och stötta varandra samt dela resultat och föra fram näringslivets frågor.

– Mina år inom industrin har gett mig stor förståelse för företagens behov, utmaningar och möjligheter. Jag tror att företagens möjlighet att tillgodogöra sig senaste forskningsresultat kan vara mer komplex än vi forskare ibland förstår. Förutom att ta sig an ny kunskap, behöver de även beakta produktutveckling, trender på marknaden och regleringar, säger Richard Lihammar.

Inom Mistra SafeChem matchas forskare och industripartners ihop i olika fallstudier och projekt. Bland annat drivs projekt som utvärderar nickels lämplighet som katalysator istället för palladium, ett annat om att se över alternativ till komponenter som ska fasas ut i smink och ett tredje om hur kemikalier kan utvinnas ur kasserad textil. Grunden är att redan i designstadiet arbeta med faror, riskbedömningar och LCA-analyser för att från start skapa hållbara alternativ. Eftersom utveckling och tillämpning går hand i hand sker en direkt feedback som stimulerar arbetet framåt.

– En specifik utmaning är att kemiindustrin, liksom all annan industri, har krav och ambitioner att ställa om till fossilfri produktion. Det kommer innebära nya råvaror och i vissa fall nya produktionsprocesser och produkter. Arbetet med en säker och hållbar kemi måste integreras i detta arbete så att man inte skapar nya problem samtidigt som man hanterar den viktiga klimatomställningen.

”Bakar Mistra SafeChem-studenter”

DTU: Danmarks Tekniske Universitet är med i det tvärvetenskapliga konsortiet och enligt Richard Lihammar har de tillsammans med sin arbetsgrupp hållt utbildningar om livscykelanalys för deltagare inom programmet, vilket lyft kunskapsnivån rejält. Mistra SafeChem har som långsiktigt mål att utveckla en permanent forsknings- och innovationsplattform för grön och hållbar kemi i Sverige. Programmets fokus i den första fasen på fyra år är just innovation. Får programmet fortsatt finansiering i ytterligare fyra år är tanken att växla upp implementerings- och policyarbetet.

– Det är kul att se att vårt arbete ligger i linje med diskussioner om kommande förändringar inom reglering och lagstiftning på både kemikalieområdet och inom cirkularitet. Vi arbetar bland annat med en översiktsartikel om hur vårt program kan stärka arbetet med kemikaliestrategin som presenterades av EU-kommissionen härom året. Vi vill vara en del av de här samtalen, visa vilka verktyg som finns och hur de kan implementeras, säger Richard Lihammar.

Han ser kemikaliefrågan som en viktig pusselbit i en hållbar omställning. Samtidigt som han är medveten om att det finns en utbredd kemikalirädsla och en skepsis mot industrin för att det händer för lite på kemikalieområdet.

– Det finns dock risker med att gå för fort fram gällande regleringar. Det kan leda till dåliga substitutioner som inte förbättrar situationen. Här har vi inom Mistra SafeChem en mycket viktig roll – att kombinera de olika kunskapsfälten och sätta de olika rollerna runt samma bord för att ge varandra kunskap, inspiration och förståelse. Programmets arbete har verkligen ökat min egen förståelse. Jag har arbetat en hel del med innovativa synteser och produktutveckling, men varken i mina studier eller i mitt tidigare arbete fått möjlighet att bedöma och analysera dessa innovationer på det sätt som jag nu ser att vi är på väg att utveckla, förklarar Richard Lihammar.

För att förändra området och branschen i grunden har Mistra SafeChem tillsatt en utbildningskomponent. På Stockholms universitet har nu ett masterprogram inom grön och hållbar kemi startat. På schemat står bland annat toxikologi, miljölagstiftning och livscykelanalys. Förhoppningen är ge studenterna hela paletten av kunskap som krävs för att kemiindustrin ska bidra till samhällsomställningen.

– Nu bakar vi Mistra SafeChem-studenter på Stockholms universitet, säger Richard Lihammar med ett leende. Studenter som har den här kunskapen är guld värda, de kommer att vara eftertraktade och en stor kraft för att driva på förändringen.

Richard Lihammar

Fritid: Småbarnsförälder och programchef innebär begränsad fritid. Men jag är en vinnörd som gillar att gå på vinprovning, åka på vinresor och gå på orimligt dyra restauranger för goda middagar. Men jag behöver inte alltid lämna hemmet för att vara nöjd, en perfekt dag står jag och grillar med familj och vänner medan barnen springer runt i trädgården.

Om fem år: Nästan i mål med Mistra SafeChems andra fas och har förhoppningsvis en massa goda exempel, verktyg och modeller som vi kan dela med oss av till svenska och internationella intressenter. Vi har lagt grunden för hållbar och säker kemikalieanvändning och visat vad som är möjligt när olika discipliner arbetar tillsammans gällande material och produktutveckling.

Drömmer om: Att få sova! Med två små barn är det alltid en brist.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling