Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-17

Fossilfritt Europa 2050 – Mistraforskare visade vägen i Bryssel

Tillsammans med Sveriges EU-representation i Bryssel anordnade Mistra ett seminarium den 4 juni om hur omställningen till ett fossilfritt Europa ska ske.

Utgångspunkten är EU-kommissionens långtidsstrategi för nettonoll-utsläpp som lades fram i november 2018 och som förhandlas av medlemsländerna under 2019. Ambassadör Åsa Webber inledde seminariet med att slå fast att det nu handlar om ”hur” klimatmålet ska uppnås, och inte ”om”.

Lars Zetterberg, programchef för Mistra Carbon Exit, beskrev den omställning industrin behöver göra.

– Alla sektorer måste gå igenom en omvandling. Det är lovande att mycket av tekniken som ska ta oss till ett klimatneutralt samhälle är känd idag och att viljan är stark bland svenska företag som i till exempel den svenska koldioxidtunga stål- och cementindustrin. Men det som företagen behöver är förbättrade affärsmässiga incitament, underströk Lars Zetterberg.

Anna Kramers, programchef för Mistra SAMS, berättade om att omställningen av transportsystemet kommer att påskyndas av samhällets digitalisering. Lösningarna består dels i effektivisering och dels i nya alternativ till transporter, t ex digitala möten. I Mistra SAMS ”living lab” i Tullinge har man just byggt upp en miljö som möjliggör minskat pendlande mellan de södra och norra delarna av Stockholm.

Förutom forskare från Mistra deltog Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Han berättade om framgångarna med att få med svenska företag i initiativet och hur utfasningen av fossila bränslen alltmer ses som en konkurrensfördel istället för kostnad.

I den efterföljande panelen deltog Erica Hope, European Climate Foundation, Pierre Schellekens, EU-kommissionen (direktoratet för klimat), Viktoria Karsberg, SSAB,  Jaroslav Zajicek, Tjeckiens ständiga representation, Brook Riley, Rockwool och Megan Richards, EU-kommissionen (direktoratet för energi). Det fanns ett stort intresse för de svenska exemplen och resultaten men det framhölls också att det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna och att vägen framåt inte är ”one size fits all”. Industrirepresentanterna i panelen efterfrågade en samstämmighet och tydlighet från politiken och ett högre pris på utsläpp, vilket skulle påskynda investeringsbeslut när det gäller ny teknik.

– Seminariet visar att Mistra kan tillföra kompetens som är nyttig för Bryssel. Det visar att vår forskning håller hög klass och att våra forskare är efterfrågade här, säger Mistras VD Åke Iverfeldt.

Seminariet genomfördes inom ramen för Mistra Dialog, som syftar till att utveckla Mistras kunskapsförmedlande roll.

Länkar

Presentation Lars Zetterberg (pdf)

Presentation Anna Kramers (pdf)

Presentation Svante Axelssson (pdf)

Tidigare artikel om långtidsstrategin för att nå nettonollutsläpp i EU till 2050

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling