Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-24

Finansiell analys ny inriktning för Mistra REES

Forskningsprogrammet Mistra REES förlängs med en andra programperiod. Ökad kunskap om cirkulär ekonomi står fortsatt i fokus men under de kommande fyra åren kommer forskningen även rikta in sig mot finansiell analys.

Mistra REES har haft som mål att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och att skapa förutsättningar för resurseffektiva lösningar inom industri och samhälle. Forskningen har pågått sedan 2015, och bakom satsningen står ett konsortium av tre universitet och ett antal små och stora företag. I och med att den första programperioden avslutas under 2019, har programledningen inom Mistra REES ansökt hos Mistra om att förlänga finansieringen med ytterligare fyra år.

En internationell expertgrupp har därför under våren – på uppdrag av Mistra – utvärderat både verksamheten under de första fyra åren samt programledningens förslag om en fortsättning. De fyra experterna – under ledning av Tracy Bhamra vid Loughborough University i Storbritannien – har också intervjuat representanter för programledning och medverkande företag.

Expertgruppen konstaterar att forskningen inom Mistra REES har hållit en hög vetenskaplig nivå – bland annat har ett antal artiklar publicerats i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Dessutom har programmets resultat på olika sätt kommit till användning. Dels har forskningen bidragit till att utveckla internationella standarder inom industrin, dels har frågor om cirkulär ekonomi hamnat högre upp på dagordningen inom de medverkande företagen. Sammantaget skapar det goda förutsättningar för en fortsatt framgångsrik satsning, enligt expertgruppen, vars rekommendation styrelsen alltså valde att följa vid sitt möte i juni.

Forskningens grundläggande inriktning under de kommande fyra åren i Mistra REES fas 2, blir i stort densamma som tidigare. En del justeringar görs jämfört med fas 1, bland annat minskar antalet delprojekt till tre och forskningen kommer att lägga större tonvikt vid finansiell analys.

Organisation och programledning kommer också i stora drag att vara densamma. Programmet kommer även fortsättningsvis att ledas från Linköpings universitet, med professor Mattias Lindahl som programchef. Fas 2 av Mistra REES inleds formellt 1 december 2019.

Utöver sin rekommendation att förlänga Mistra REES, föreslår även expertgruppen att Mistra bör öka utbytet mellan Mistra REES och övriga programsatsningar inom cirkulär ekonomi, exempelvis Mistra Sustainable Consumption och Mistra Future Fashion.

– Ja, framöver ska vi se över hur vi på olika sätt kan stärka forskningssamverkan mellan dessa program. Cirkulär ekonomi är och kommer även fortsättningsvis att vara ett viktigt område för Mistra, säger Thomas Nilsson på Mistras kansli.

Läs merStiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling