Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2019-06-24

Farväl Mistra Innovation – välkommen Mistra Innovation 23

Mistra Innovation har varit en lyckad satsning, 24 projekt har genomförts under åtta år, och många produkter har nått marknaden. Nu är dock programtiden slut. Istället kommer Mistra Innovation 23, ett program med snarlikt upplägg. Utlysningen är öppen fram till oktober.

Mistra har sedan 2012, inom programmet Mistra Innovation, finansierat innovativ miljöforskning i svenska små- och medelstora företag. Programmet är på väg att avslutas, och Mistras styrelse har beslutat att finansiera ytterligare en satsning inom området.

– Mistra Innovation har varit ett lyckat program. Därför vill vi fortsätta satsningen på miljörelaterad forskning inom mindre företag som bygger vidare på dessa erfarenheter, säger Christopher Folkesson Welch på Mistras kansli.

För de som är bekanta med Mistra Innovation är mycket sig likt i det nya programmet Mistra Innovation 23. Målsättningen är, liksom tidigare, att utveckla nya konkurrenskraftiga produkter, processer eller tjänster som minskar miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling. Programmet kommer att bedrivs i projektform, där företag arbetar tillsammans med universitet eller annan akademisk forskningsorganisation. Dessutom är en stor del av ledningen för programmet kvar, inklusive programchef Lars Frenning.

Men det finns också en del nyordningar. En viktig förändring är att minst två, eller fler, företag ska ingå i varje projekt – tillsammans med en akademisk motpart.  Det kan förhoppningsvis bidra med kunskap och resultat som blir mer generellt tillämpbara, jämfört med om enbart ett företag ingår i varje projekt.

– Med minst två företag per projekt hoppas vi få förstärkningar av resultaten, och ännu större möjligheter att nå ut med konkurrenskraftiga produkter, säger Christopher Folkeson Welch.

Även programchefen för Mista Innovation 23, Lars Frenning, ser positivt på nyordningen, och konstaterar att projekten blir mindre sårbara.

– Om något företag får bekymmer eller byter personal, som det lätt blir i mindre företag, riskerar projektet att bli lidande. På det här sättet blir projekten mindre känsliga.

En annan viktig nyordning, är att alla ansökningar sker på svenska. Det innebär att man lämnar de tidigare kraven på engelska. Lars Frenning hoppas att det ska locka ännu fler företag att ansöka.

– Vi vet att det är många småföretag som tycker att det är betungande att skriva ansökningar och hålla presentationer på engelska. Nu har vi lämnat engelskan, och vi har också gjort om vetenskapliga rådet så att det blir helt svensktalande, säger Lars Frenning.

Den första utlysningen i Mistra Innovation pågår – senast i början av oktober ska ansökningarna vara inlämnade. Under hösten ska alla ansökningar utvärderas och beslut tas om vilka projekt som får finansiering. Vid årsskiftet är det tänkt att de första projekten kan starta.

Efter en tid, när respektive projekt kommit igång med sin verksamhet, är det tänkt att projektansvariga ska träffas och utbyta tankar och erfarenheter. Mistra vill gärna se ett fördjupat samarbete och utbyte, konstaterar Christopher Folkeson Welch.

– Vi har sett i andra programsatsningar, exempelvis inom Mistra Closing the loop, hur fysiska möten mellan olika projekt har potential att erbjuda synergier och samverkansfördelar som man från början inte kan se, säger han.

TIDPLAN

  • Programmet Mistra Innovation 23 pågår 2020–2023.
  • Den första utlysningen pågår fram till 2 oktober 2019.
  • Under oktober och november kommer projektansökningar att granskas av ett industriellt och ett vetenskapligt råd, som är knutna till programmet.
  • 21 november genomförs en hearing med inbjudna projekt
  • I december tar styrelsen för Mistra Innovation 23 beslut om de projekt som får finansiering.
  • I början av 2020 kan de första projekten starta.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling