Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-11-30

Färre plastvarianter kan öka återvinningen

Att begränsa antalet termoplaster – från dagens hundratals varianter till ett fåtal – skulle öka möjligheterna för materialåtervinning. Och det är fullt möjligt enligt branschen. Det visar projektet Unity där forskningsprogrammen Mistra REES och Mistra STEPS undersökt hur minskningen kan gå till.

Enligt Avfall Sverige materialåtervinns endast fem till tio procent av de vanliga plastvarianterna idag. Det kostar Sverige drygt nio miljarder kronor varje år. Svårigheterna med återvinning beror på den stora mängden plastvarianter där olika tillsatser används och blandas, vilket gör det i stort sett omöjligt att särskilja plastfraktioner med specifika materialegenskaper. Om det trots detta lyckas blir de enskilda volymerna så små att det är svårt att hitta en aktör som kan återanvända materialet så istället används jungfrulig råvara.

Syftet med Unity har varit att undersöka plastbranschens inställning till att minska antalet varianter av termoplaster – den typ av plast som är återvinningsbar. Arbetet bygger bland annat på intervjustudier med tillverkare av termoplaster och termoplastprodukter, inköpare, säljare, branschorganisationer, återvinningsföretag, forskare och experter. Projektet har genomförts av forskningsprogrammen Mistra REES och Mistra STEPS, Linköpings universitet, Lunds universitet samt aktörer från plast- och återvinningsindustrin. Projektet har finansierats av Avfall Sverige, Naturvårdsverket och Vinnova.

Högre kvalitet till lägre pris

Rapporten Går det att ersätta dagens alla plastvarianter med ett färre antal? visar att ett minskat antal termoplatser skulle medföra högre volymer av basplaster hos återvinnarna, vilket innebär att de kan sälja större volymer återvunnen plast med både jämnare och högre kvalitet till ett lägre pris. Det innebär i sin tur att det blir enklare att samla in och sortera plasterna vilket ger en högre kvalitet på återvinningen. Dessutom skulle färre plaster kunna ge ekonomiska fördelar i hela värdekedjan.

För att den återvunna plasten ska få genomslag som råvara i samhället behöver producenter och konsumenter acceptera dess kvalitet. En naturlig minskning inom branschen behöver också kompletteras med nya lagar och standarder. Projektet har därför tagit fram ett antal åtgärder som kan genomföras var för sig eller i kombination med varandra. Bland annat föreslås ett utökat producentansvar och pantsystem för plastprodukter, kvotplikter på återvunnen plast och tullavgifter på importerad plast. Unity rekommenderar också enklare kravspecifikationer där det är möjligt, standardisering branschvis och produktvis och att transparent plast med etiketter används istället för att hela förpackningar färgas.

Se seminariet där rapporten och dess resultat presenterades här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling