Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-06-22

Experimentell workshop banar väg för en hållbar byggd miljö 2030

Hur kan en hållbar byggd miljö, förenlig med FN:s globala hållbarhetsmål, se ut 2030? Och vad behöver hända för att nå dit? I en workshop finansierad av Mistra och Urban Futures, i samarbete med UN Habitat, utmanades experter på området i att hitta nya innovativa lösningar och staka ut vägen för framtidens byggda och urbana miljö.

Hur kan en hållbar byggd miljö, förenlig med FN:s globala hållbarhetsmål, se ut 2030? Och vad behöver hända för att nå dit? I en workshop finansierad av Mistra och Urban Futures, i samarbete med UN Habitat, utmanades experter på området i att hitta nya innovativa lösningar och staka ut vägen för framtidens byggda och urbana miljö.

Ungefär 255 miljarder kvadratmeter av världens yta består av byggnader. Varje år ökar siffran med cirka 5,5 miljarder kvadratmeter, att jämföra med ett New York city i månaden. Den byggda miljön har stor påverkan på miljö och står för 40 procent av de globala växthusgasutsläppen.

Holger Wallbaum, professor i hållbart samhällsbyggande vid Chalmers, och Colin Fudge, professor i urban design och planering, Chalmers och Royal Melbourne Institute of Technology, arbetar med ett projekt för att den byggda miljön ska möta FN:s globala hållbarhetsmål senast år 2030. I sitt arbete undersöker de vilken forskning och vilka politiska beslut som behövs för att nå dit. Mistra har medfinansierat ett delprojekt som bestått av en pilotworkshop där experter inom den byggda miljön diskuterat utmaningar, möjligheter och möjliga vägar framåt, med fokus på nordvästra Europa. Resultatet presenteras i rapporten A Roadmap for a Sustainable Transformation of the Built Environment.

”Tänka fritt och radikalt”

Med stöd av UN Habitat samlade Holger Wallbaum och Colin Fudge 30 personer från akademi, myndigheter och näringsliv från olika länder för en två dagar lång workshop i Göteborg. Deltagarna var allt från praktiker till experter inom policy och implementering av FN:s hållbarhetsmål. De fick först arbeta individuellt, för att sedan bli indelade i mindre grupper med en mix av nationalitet och expertis. Uppdraget de tog sig an handlade om att utveckla ett så kallat backcasting scenario för den byggda miljön, baserat på antagandet att hållbarhetsmålen uppnåtts år 2030, att undersöka praktik och policy idag och hur resan fram till scenariot skulle kunna se ut. Efter det fick de skapa en strategi för implementering och arbeta med viktiga budskap till huvudaktörerna.

Holger Wallbaum, professor i hållbart samhällsbyggande vid Chalmers

– Vi valde deltagare som var modiga nog att tänka fritt och radikalt. Syftet var att dra nytta av den samlade extraordinära kunskapen, sammanställa idéer och att deltagarna skulle ta med sig tankar, idéer och ny kunskap hem, berättar Holger Wallbaum.

Det blev tydligt att det var svårt för deltagarna att gå ifrån rådande normer och uppfattningar samt att komma med idéer gällande implementering som går bortom bästa tillgängliga teknik och kräver tankar ”out of the box”.

– Vi krävde mycket av deltagarna och det var stort engagemang. I deras återkoppling anger de att de äntligen fick arbeta med de frågeställningar de egentligen har anställts för att arbeta med på sina respektive arbetsplatser, men aldrig har tid för, säger Colin Fudge.

Flera praktiker som var inbjudna kunde inte delta på workshopen. Holger Wallbaum tror att deltagande från fler praktiker med varierande bakgrund skulle ha kunnat leda till att grupperna kommit ännu längre gällande implementeringsstegen, eftersom de själva arbetar närmare de processer där en stor del av förändringen kan och bör ske.

Synliggjorde teman

Arbetet mynnade ut i ett antal ”teman” där flera idéer och lösningar visade sig kopplade till renovering och adaptiv återanvändning, istället för nybyggnation. Efter det följde teman som processer och metoder, social hållbarhet, natur och biologisk mångfald, samt infrastruktur.

– Det blev uppenbart att vi kan göra en stor omställning när det handlar om nya byggnader, men det är i den redan existerande miljön som vi behöver nå en stor förändring, säger Holger Wallbaum.

Deltagarna fick själva välja fritt vilka hållbarhetsmål de fokuserade på och viktiga frågor i diskussionerna var hela tiden vilka aktörer som ska engageras, när och på vilket sätt. Skillnader mellan länder blev uppenbart, likaså glappet mellan olika aktörers engagemang, ansvar och mandat.

Som exempel lyfter Colin Fudge att få fastighetsägare vill ha fler och större grönområden då det kostar pengar och kräver underhåll. Samtidigt är det eftertraktat av invånare och en fördel gällande biologisk mångfald, hälsa och estetik i en större stadsbild. Vad är det då som krävs för att vända detta till en fördel även för fastighetsägaren?

Liknande workshops världen över

Inom ramen för sitt arbete planerar Holger Wallbaum och Colin Fudge nu fler workshops, bland annat har diskussioner förts om att anordna en i Barcelona med fokus på Sydeuropa och en i Melbourne med fokus på Australien och Nya Zeeland i slutet av året eller i början på 2024. De har även planer på workshops i södra och östra Afrika och i Kanada.

– Vi har validerat att vårt workshopkoncept fungerar, men vi kommer att lägga än större fokus på att välja rätt typ av deltagare för att få en bra mix av aktörer.

De har också en idé om att kombinera workshops med mer djupgående studier av enskilda projekt. Bland annat finns tankar på att studera relativt nygjorda och existerande byggprojekt där miljö och klimat har varit i fokus.

– Vi skulle vilja sätta oss tillsammans med projektledare för ett antal byggprojekt och steg för steg gå igenom hela planering- och byggprocessen för att få förståelse och kunskap om hur olika aktörer agerar och varför. Det framkom i workshopen att just dessa aktörers val och agerande har stor betydelse för hur projektet faller ut i hållbarhetssynpunkt.

Är det något som förvånat er i arbetet med workshopen?

– En sak som slagit mig är att många finner det svårt att formulera hur vi ska röra oss mot förändring och handling på en bred policynivå. Att sätta ord på vad det egentligen är som behöver förändras. Här kastas deltagarna rakt in i frågorna om hur den byggda miljön borde och kan komma att se ut och fungera för att uppfylla de globala målen, men också om hur vägen dit ska se ut. Slutresultaten från workshopen är egentligen de frågor vi behöver arbeta än mer med. Därför skulle det vara perfekt att ha ett kompetenscentrum för den byggda och urbana miljöns transformation från start för att påskynda den nödvändiga omställningen i alla delar av vårt samhälle, säger Colin Fudge.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling