Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-12-02

Delad kunskap centralt inom Mistra SafeChem

Mistras största forskningssatsning Mistra SafeChem har som vision att minska exponeringen av farliga ämnen genom att främja en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige. Att knyta samman livscykelanalys, gröna kemiprocesser och riskbedömning kommer att bli en spännande och utmanande resa, enligt programchef John Munthe.

Mistra SafeChem har rivstartat efter sommaren och forskningen inom de sex arbetspaketen är igång. Mycket krut läggs nu på att bygga interaktion mellan forskargrupper och discipliner. Livscykelanalys löper som en röd tråd genom programmet och alla inblandade i de olika forskningsdelarna behöver koordinera sitt arbete för att dra nytta av varandras kunskap och resultat.

Foto: Jonas Tobin

– Vi ser samverkan som en oerhört viktig del genom hela programmet. De olika forskningsdelarna skiljer sig åt men har tydliga kopplingar. Det är lätt att se sitt stuprör och sin forskning men nu behöver vi tillsammans kombinera olika krav, arbetssätt och infallsvinklar och skapa förståelse för varandras arbete. Den positiva stämning och entusiasm vi nu har i programmet är en bra grund, säger John Munthe.

Rena och effektiva kemikalieprocesser

En stor del inom Mistra SafeChem handlar om att utveckla gröna kemiprocesser. Målet är att ur ett livscykelperspektiv skapa rena och effektiva processer för tillverkning av kemikalier som genererar minimalt med restprodukter. Förutom att ersätta mer toxiska kemikalier och minska avfall kan de gröna kemiprocesserna också leda till ökade möjligheter för materialåtervinning.

– Det krävs mycket forskning innan vi kommer till produktionsnivå, men om vi lyckas tror vi att resultaten kommer få stort genomslag.

Arbetet handlar också om grön kemi på en mer övergripande nivå: Vilka forskningsbehov finns, vilken roll har industrin i utvecklingen och hur ser möjligheter och utmaningar för att ställa om till en grön och hållbar kemi ut i Sverige?

– Det är ett mer visionärt arbete där vi vill visa upp en målbild för Sverige på sikt. Arbetet utvecklas med partners och företag inom programmet, det är viktigt att vi delar samma vision, konstaterar John Munthe.

Verktygslåda för riskbedömning

Ytterligare ett stort område inom programmet handlar om riskbedömning. Målet är att skapa en verktygslåda med modeller och metoder för att tidigt i utvecklingsprocessen riskbedöma kemikalier och syntesprocesser som ska komma industrin till nytta. Även här är livscykelperspektivet en viktig del. Programmet arbetar med fallstudier hos företag i produktionskedjan för att lära sig mer om deras specifika problem och utmaningar. Det är en viktig del som John Munthe tror kommer att växa allt mer inom programmet.

– De långsiktiga möjligheterna med programmet är att tillhandahålla verktyg för kemiindustrin, kemikalieproducenterna och användarleden. En stor förhoppning är att företag tar sig an resultaten, tänker på uppskalning från labb till praktik och bygger om tillverkningsprocess eller skapar nya tillverkningsprocesser utifrån de metoder som utvecklas inom Mistra SafeChem.

En mindre del inom programmet handlar om policyfrågor. För att nå visionen om en grön kemiindustri och minskad exponering av farliga kemikalier behöver regelverk liera med utvecklingen. Arbetet sker i dialog med företag och myndigheter.

– Ska de metoder och verktyg vi arbetar med accepteras på en bredare marknad behöver nuvarande regelverk förändras. Vi börjar översiktligt, i en mindre skala, men det är ett område som mycket väl kan växa.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling