Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-12-22

”År 2020 har det för oss alla blivit tydligt hur beroende vi är av omvärlden”

Solen tittar plötsligt fram bakom dimhöljda skyar och det glittrar till i vattendropparna på vresrosen utanför fönstret. Under denna mörkaste dag på året har jag läst igenom detaljerna i forskningspropositionen som regeringen precis lagt fram. Både den och eftermiddagssolen förebådar trots allt ljusare tider.

Propositionen andas eftertanke – detta år då världen plågats av coronapandemins framfart – men också framtidshopp genom en kraftfull satsning på ny forskning för ett hållbart samhälle.

Som ny vd på Mistra har jag med tillförsikt konstaterat att våra forskningsprogram verkligen ligger rätt i tiden. Politikerna har beslutat om gröna satsningar både nationellt och på EU-nivå. För att dessa satsningar ska bli framgångsrika krävs att samhället har en förmåga att pröva nya lösningar och ompröva givna sanningar. Här har Mistra en viktig roll att spela nu och i framtiden.

Vårt uppdrag är att finansiera miljöstrategisk forskning som bidrar till att hantera de stora samhällsutmaningarna och skapa förutsättningar för en god livsmiljö. Sedan starten 1994 har våra forskningssatsningar haft betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och resulterat i ett antal nya verktyg, tjänster och produkter som har kommit till nytta i samhället.

Vi har blivit kända för långsiktiga investeringar i starka forskningsmiljöer. Våra forskningsprogram och centrumbildningar bygger på nära samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner och med samhällets aktörer. Mistramodellen har visat sig vara mycket framgångsrik. Vi glädjer oss därför åt att såväl den svenska forskningspropositionen, som EU:s kommande fleråriga ramprogram Horisont Europa, har valt att lyfta fram så kallade ”Missions” som ett viktigt verktyg i verktygslådan för framtida forskningssatsningar. Här har vi på Mistra mycket erfarenhet som vi gärna dela med oss av.

För er som inte dagligen kommer i kontakt med vår forskning så är det viktigt att känna till att Mistras forskningsprogram täcker in en stor bredd av olika samhällsrelevanta frågor. Vi har en aktiv omvärldsanalys och arbetar medvetet för att ligga steget före och identifiera kunskapsgap och forskningsbehov. Våra program grubblar på vardagsnära frågor som vilken mat vi lägger på tallriken, hur vi bor och klär oss, hur vi kan utforma våra liv för ökad livskvalitet samtidigt som vi minskar påverkan på omgivande miljö. Innovativa metoder med så kallade ”living lab” och ”co-creation” banar väg för nya kreativa lösningar på vetenskaplig grund.

År 2020 har varit ett år då det för oss alla blivit tydligt hur beroende vi är av omvärlden. En omvärld där klimatet förändras och i takt med detta även den geopolitiska spelplanen. Om vi menar allvar med att finna lösningar på samhällsutmaningar så behöver detta tas med i beräkningen. Flera av våra program tar därför ett brett grepp på de stora samhällsfrågorna: Hur kan omställningen till ett fossilfritt samhälle gå till? Hur kan de komplexa sociala och tekniska systemen utformas för att säkerställa den framtida energiförsörjningen? Vilken roll kan civilsamhällets organisationer spela i klimatomställningen?

Just nu höjer vi på Mistra återigen blicken och betraktar kunskapsläget när det gäller de grundläggande förutsättningarna för vår existens, det vill säga vår omgivande livsmiljö. Vi tvingas konstatera att vi inte kan ta den biologisk mångfalden och väl fungerande ekosystem för givna. Utan skogar, ängar, sjöar och hav som levererar grundläggande ekosystemtjänster kommer vi ha ännu större utmaningar framöver. Därför planerar vi satsningar på detta område under 2021 – gärna i samverkan med andra. Vi kommer också att fortsätta utveckla ”Mistra Dialog” som en arena där forskare, beslutsfattare och andra samhällsaktörer möts för att diskutera viktiga samhällsfrågor. Vi är övertygade om att vetenskapssamhället har mycket att bidra med i debatten – med ny kunskap och nya utmanande perspektiv.

Utanför fönstret har nu dimman från havet dragit in och lagt sig som en fuktig slöja över ön. Det är dags att släcka ner datorskärmen och tända en liten brasa i kaminen. Med dessa avslutande ord tackar vi alla er samarbetspartners och forskningsintresserade för ert engagemang 2020. Vi ses nästa år!

Brännö, 21 december 2020

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling