Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2024-03-27

70 MSEK till Mistra SafeChem för fortsatt forskning om hållbar och grön kemi

Mistra SafeChem tilldelas medel för en andra fas med upp till 70 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Forskningsprogrammet främjar expansionen av säker, hållbar och grön kemi i Sverige.

Mistra SafeChem utvecklar metoder och modeller för att möjliggöra en säker och miljömässigt hållbar produktion och användning av kemikalier i ett livscykelperspektiv. Programmet lanserade i början på 2024 en verktygslåda där de samlat resultat från fyra års forskning. Verktygslådan beskriver 37 olika metoder och processer som kan tillämpas i den fortsatta utvecklingen av nya kemikalier, material och produkter. Många av dem är redan nu tillgängliga för andra forskare och industriaktörer, medan andra verktyg är under utveckling.

Programmet, med IVL Svenska Miljöinstitutet som programvärd, tilldelades forskningsmedel från Mistra 2019 och startade året efter. Efter en utvärdering av en internationell expertpanel har Mistras styrelse beslutat att tilldela Mistra SafeChem 70 MSEK över en kommande fyraårsperiod (2024–2028).

– Jag tycker att det är spännande att se hur programmet utvecklar verktyg som hjälper till att förutse egenskaper hos olika kemikalier. Det kan leda till minskad exponering för risker, vilket var syftet då vi initierade programmet. Forskarna och deras resultat ligger långt fram i ett internationellt perspektiv, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig Mistra.

Ligger i linje med EU:s kemikaliestrategi

Strax efter att Mistra SafeChem startat lanserades EU:s kemikaliestrategi. Forskningen ligger väl i linje med strategin och programmet är involverat i det europeiska arbetet. Joint Research Center (JRC) utvecklar bland annat ett ramverk kallat Safe and Sustainable by Design och har räckt ut handen för att ta del av Mistra SafeChems arbete och verktyg som är relevanta. Likaså tar programmet del av andra forskargruppers verktyg i sitt arbete. Programmet har också diskussioner med svenska myndigheter angående policyfrågor.

Ett betydelsefullt arbete inom Mistra SafeChem är att olika discipliner arbetar tillsammans. På så sätt bidrar programmet till kompetensuppbyggnad. Först när faror och riskbedömning gällande toxicitet integreras med hållbarhetsbedömning och livscykelanalys kan metoder och resultaten förstås i relation till varandra.

I Mistra SafeChems andra fas kommer det multidisciplinära angreppssättet intensifieras då forskare från olika kompetensområden kommer att arbeta inom fem fallstudier. Programmet kommer att arbeta med innovativa industriella produktionsprocesser för kemikalier och material utan farliga egenskaper, baserade på katalys/biokatalys och inklusive förnybara råvaror och återvinning för minskad påverkan på människa och miljö. Verktygslådan med metoder och processer kommer också att växa på bredden och djupet, och bli än mer tillgänglig för praktiker inom kemiindustrin.

 – Ett mycket trevligt besked från Mistra! Fas 2 kommer att vara en fortsättning på allt vi åstadkommit i fas 1 men också en utökning med nya forsknings- och industripartners. Samtidigt som programmet löper på pågår också arbetet med genomförande av EU:s kemikaliestrategi vilket gör vår forskning relevant och av stort intresse för industrin, säger John Munthe, programchef Mistra SafeChem.

I Mistra SafeChems konsortium för fas 2 ingår förutom IVL Svenska Miljöinstitutet även RISE, Stockholms universitet, KTH, Technical University of Denmark (DTU) och Uppsala universitet samt nio industripartners – AstraZeneca, BASF, Cambrex, EnginZyme, Merck, Nouryon, Perstorp Innovation, RenFuel och Stockholm Vatten och Avfall.

Läs mer om Mistra SafeChem här.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling