Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-12-10

66 MSEK till Mistra Carbon Exit för omställningen till nettonollutsläpp

Mistras styrelse har beslutat att tilldela forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit forskningsmedel för en andra fas med upp till 66 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Programchef Lars Zetterberg är övertygad om att resultaten kommer att bidra till Sveriges omställning till nettonollutsläpp.

Mistra Carbon Exit med IVL Svenska Miljöinstitutet som programvärd, tilldelades forskningsmedel från Mistra och startade sin verksamhet den 1 april 2017. Mistra Carbon Exit tar fram ny kunskap och utvecklar strategier för hur det svenska samhället och svenska företag ska kunna bli föregångare i att erbjuda produkter och tjänster med låga eller inga koldioxidutsläpp. Visionen är att bidra till att göra Sverige till en viktig internationell förebild inom klimatarbetet. Mistra Carbon Exit analyserar tekniska och affärsmässiga förutsättningar för att nå nollutsläpp, men också styrmedel och beteendefrågor. Mistra har bidragit med 56 miljoner kronor i den första fasen på fyra år.

Efter en utvärdering av en internationell expertpanel har Mistras styrelse beslutat att tilldela programmet forskningsmedel för en andra fas. Mistra Carbon Exit får upp till 66 MSEK över en fyraårsperiod. Utvärderingspanelen rekommenderar att programmets olika delar knyts samman och att programmet arbetar för att innehåll och resultat ska få tydligare genomslag i samhället.

– I en tid när konsekvenserna av ett förändrat klimat blir allt tydligare fyller Mistra Carbon Exit en oerhört viktig roll genom att bidra med vetenskaplig kunskap om hur omställningen till ett fossilfritt samhälle ska gå till. Det är glädjande att programmet fått godkänt i utvärderingen och nu kan gå vidare i en andra fas, säger Thomas Nilsson, programansvarig Mistra.

Lars Zetterberg, programchef för Mistra Carbon Exit.

– Vi är väldigt glada att Mistra ger oss fortsatt förtroende och stöd för Mistra Carbon Exit. Vi är övertygade om att våra resultat kommer att bidra till Sveriges omställning till nettonollutsläpp. Vår ansats med värdekedjor har visat sig vara effektiv då den hjälper oss att förstå hinder och identifiera nya möjligheter. Vårt nära samarbete med företag och myndigheter är ett starkt bidrag till att göra forskningen relevant och underlätta tillämpningen. Det ska bli väldigt roligt att arbeta vidare med den här gruppen. Vi känner oss väldigt hedrade och kommer ta oss an uppgiften med stor entusiasm.

I Mistra Carbon Exits konsortium ingår även Chalmers, Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan, KTH, Göteborgs universitet samt de tre forskningsinstituten Resources for the Future i Washington DC, German Institute for Economic Research i Berlin och Centre for European Policy Studies i Bryssel. Även företag, myndigheter och intresseorganisationer deltar.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling