Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2022-12-12

50 MSEK till forskning om hållbar blå ekonomi

Mistras styrelse har beslutat att finansiera programförslaget Co-Creating Better Blue, med Göteborgs universitet som huvudsökande, inom utlysningen En hållbar blå ekonomi för Sverige. Forskningsprogrammets vision är en mer hållbar, öppen och demokratisk blå ekonomi som involverar fler sektorer och aktörer.

Co-Creating Better Blue (C2B2) tilldelas högst 50 MSEK över fyra år. Enligt programmet finns ett akut behov av att radikalt förändra sättet att se på och använda havet. Det beror framför allt på att allt fler aktörer har ett ökande intresse av havet. För att lyckas behöver olika intressenter mötas i en konstruktiv dialog. Nya former av samarbete behöver skapas och vila på vetenskapsbaserad ekosystembaserad förvaltning. Målet är att styra bort från strategier för enskilda sektorer och utveckla ett helhetsperspektiv för Sveriges blå ekonomi. Co-Creating Better Blue ser tre tydliga vägar som kommer att leda fram till detta: data, människor och system.

– Fantastiskt roligt att Mistra väljer att prioritera samskapande som verktyget för hållbarhet. Vi är 38 marina aktörer som startar arbetet i C2B2, och vi räknar med att fler tillkommer nu när vi drar igång, säger Torsten Linders, projektsamordnare på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet och programchef för Co-Creating Better Blue (C2B2).

LivingLabs som metodik

Forskningsprogrammet fokuserar på ett väl utvecklat samarbete med de tänkta användarna av forskningsresultaten – intressenter som på flera nivåer är involverade i styrning av havet. Co-Creating Better Blue består därav av ett stort konsortium som samlar 13 partners från akademi och forskningsorganisationer, 25 samfinansierade partners från industri och offentlig sektor samt intressenter från civilsamhället. Göteborgs universitet blir programvärd.

Genom LivingLabs ska samskapande processer tillämpas i tre fallstudier. Syftet är att säkerställa införandet av en förvaltningsprocess och ett långsiktigt kunskapssystem för vetenskapsbaserad ekosystemstyrning, som lever kvar även efter att forskningsprogrammet avslutats och kan användas på andra håll i Sverige och internationellt. Den internationella expertpanel som har granskat de inkomna programförslagen inom utlysningen, lyfter framför allt fram programmets vetenskapliga och transdisciplinära ansats och metodiken med LivingLabs.

– Det är glädjande att vi efter en ganska lång utlysnings- och beredningsprocess äntligen har kommit fram till ett beslut om att finansiera programmet Co-Creating Better Blue. Jag ser fram emot att följa programmet och dess aktiviteter, inte minst deras arbete med LivingLabs, säger Thomas Nilsson, programansvarig Mistra.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling