Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2020-10-21

45 MSEK till Mistra SAMS – vardagslivets resande i fokus

Forskningsprogrammet Mistra SAMS tilldelas forskningsmedel för en andra fas med upp till 45 MSEK över en kommande fyraårsperiod. För att fortsätta undersöka hur ett framtida mobilitetssystem kan se ut kommer programmet att etablera ytterligare ett Living lab – denna gång med fokus på vardagslivets resande.

Mistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services forskning tar avstamp i Sveriges klimat- och transportmål. Programmet fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Stockholmsregionen och Botkyrka kommun är i fokus för det empiriska arbetet.

Mistra SAMS har pågått sedan 2016 och Mistra har finansierat den första fasen på fyra år med 40 MSEK. Programmet har bland annat etablerat ett så kallat Living lab i form av en lokal jobbhubb i Tullinge, söder om Stockholm. Detta för att undersöka hur nya digitala lösningar kan bidra till att boende i förorten och mindre samhällen kan arbeta i en professionell arbetsmiljö på distans och därmed minska resorna till sin arbetsplats och under sin fritid. Satsningen har nått stor uppmärksamhet och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund besökte på eget initiativ jobbhubben i vintras. Och med den nuvarande coronapandemin har frågan om arbete på distans aktualiserats ytterligare.

– Behovet av att hitta transformativa lösningar för mobilitet och tillgänglighet är större än någonsin, och situationen under pandemin har gjort att många av oss tvingats agera och tänka på nya sätt när det gäller resvanor och kommunikation. Mistra SAMS nära samverkan med offentlig sektor och näringsliv och programmets fokus på användarnära forskning och disruptiva innovationer gör det väldigt spännande. Från Mistras sida ser vi fram emot fas 2 i programmet som vi hoppas och tror kan bidra till betydelsefulla genombrott inom mobilitetsområdet, säger Linda Bell, programansvarig på Mistra.

Living lab för vardagsresande etableras

Mistra SAMS fas 2 kommer att pågå mellan åren 2021 – 2024 och arbetet bygger vidare på den Living-lab-strategi som påbörjats i fas 1, där olika sätt att undvika onödiga transporter och byta till mer energieffektiva och klimatneutrala transportslag studeras. I fas 2 kommer ytterligare ett Living Lab att etableras. Detta med fokus på hela vardagslivets resande och där projektets deltagare kommer att få prova på hur ett möjligt framtida mobilitetssystem kan se ut. Forskningen kommer att skapa framtidsscenarier för ett hållbart transportsystem och är inriktad på tre perspektiv; medborgare, offentliga aktörer och marknadsaktörer. Målet är att skapa nya insikter för hur medborgare kan leva mer hållbart i förhållande till sitt resebehov och ge förslag på hur offentliga aktörers transformativa kapacitet kan stärkas i förhållande till nya tillgänglighets- och mobilitetstjänster. Men också att bidra med insikter i vad som krävs för att stärka förutsättningarna för ett hållbart företagande. Att arbeta med Living lab-strategin underlättar utvecklingen av tvärvetenskaplig kunskap, anser programledningen.

– Vi är väldigt glada över att Mistra valt att fortsätta finansieringen av Mistra SAMS. Det är unikt att forskningsprojekt får finansiering för att sätta upp Living lab på det sätt som vi gör för att undersöka hur omställningen till ett hållbart och rättvist transportsystem kan se ut i verkliga livet. Forskningen får större genomslag när den kan materialiseras i nära samarbete med olika aktörer och medborgare som deltar i skapandet av framtiden. Vår forskning ligger just i det fält där det sker en stor omvandling av samhället just nu till följd av digitalisering och Corona pandemin, säger Anna Kramers, forskare på Kungliga tekniska högskolan (KTH) och programchef för Mistra SAMS.

– Forskningen i Mistra SAMS utgår från att det behövs en genomgripande omställning av transportsystemet om klimatmål och sociala hållbarhetsmål ska kunna nås. Det är viktigt att fördjupa kunskapen om under vilka förutsättningar digitala tjänster kan leda till ett hållbart resande för olika medborgargrupper, och förstå möjliga effekter även på systemnivå. Vi vill utveckla kunskap som kan stötta i synnerhet offentliga aktörer i deras roll att driva omställningen mot ett långsiktigt hållbart transportsystem, säger Karolina Isaksson, senior forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Programmet leds av KTH och VTI. I konsortiet ingår också Trafikverket, Stockholms stad, Botkyrka kommun, Lunds Universitet och Karlstads Universitet samt flera organisationer, däribland Ericsson, Smart Resenär, Sveriges Ingenjörers Miljöfond och Taxiförbundet.

Läs mer

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling