Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Publicerad 2023-09-14

20 MSEK till forskning om innovationskritiska råvaror

Mistras styrelse har beslutat att finansiera ett programförslag med Lunds universitet som huvudsökande, inom utlysningen Säker och hållbar tillgång till innovationskritiska råvaror. Forskningsprogrammet ska öka kunskapen om de målkonflikter en ökad användning av mineral kan innebära i övergången mot ett elektrifierat och fossilfritt samhälle.

Det blivande programmet Mistra Governing critical raw material supply chains for a sustainable transition, tilldelas högst 20 MSEK över fyra år. Forskningsprogrammet kommer att ta fram fördjupad kunskap om vilka mineral som är kritiska för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men också fokusera på vem som definierar vad som är kritiskt och hur beslutsfattare kan förena minerallagstiftning med demokratiska värden och en effektiv styrning. Detta då det både finns brist på kunskap och beslutsstöd för att hantera målkonflikterna som ett fossilfritt samhälles ökade användning av mineral kan skapa.

– Den gröna omställningen förutsätter en säker tillgång på de material som används i olika förnybara energitekniker. Vissa av dessa material är kritiska för dagens tekniker men den ökade efterfrågan skapar målkonflikter med andra intressen, så som utvinningens miljöpåverkan och ökat importberoende. I Mistra Governing critical raw material supply chains for a sustainable transition kommer vi arbeta tvärvetenskapligt tillsammans med aktörer från olika delar av värdekedjan och samhället, utveckla metoder för att bättre förstå målkonflikter och hur de kan hanteras på ett rättvist sätt, säger André Månberger, lektor i miljö- och energisystemanalys vid Lunds universitet och programchef för Mistra Governing critical raw material supply chains for a sustainable transition.

Undersöker geopolitik och utvecklar lösningar

Programmet kommer att ta fram metoder för att förstå och utvärdera försörjningskedjor för innovationskritiska mineraler samt undersöka den geopolitiska dimensionen och dess konsekvenser för Sverige och Europa. Ett viktigt arbete är också att identifiera och värdera målkonflikter samt utveckla lösningar som förbättrar hur målkonflikterna hanteras.

Lunds universitet blir programvärd och i konsortiet ingår Stockholm Environment Institute, Stockholms universitet, Utrikespolitiska institutet och Norsk Utrikespolitiskt Institut. Programmet kommer även att involvera aktörer inom leverantörskedjan, civilsamhälle, myndigheter och internationella organisationer.

Den internationella expertpanel som utvärderade inkomna programförslag lyfter särskilt fram Mistra Governing critical raw material supply chains for a sustainable transition för dess erfarna och tvärvetenskapliga team, forskningens relevans för intressenter och ansatsen att forskningen ska komma till praktisk användning.

– Programmet kommer att utveckla lösningar för styrning och hantering av målkonflikter. Forskarnas intention att belysa frågor kring innovationskritiska råvaror ur både nationella och internationella perspektiv med tydliga geopolitiska konsekvenser är av stor betydelse för många aktörer, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig Mistra.

 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling