Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Utvärderingar

Mistras forskningsprogram utvärderas i ansökningsskedet, i slutet av första fas och ibland även efter programavslut. Syftet är att säkerställa kvaliteten på Mistras forskningssatsningar.

Enligt stadgarna ska Mistra ”tillse att den forskning som stiftelsen stödjer utvärderas regelbundet” (§19).

Syftet med utvärderingarna är att säkerställa kvaliteten på forskningsprogram och övriga verksamheter som Mistra finansierar. Utvärderingarna ger styrelse och ledning viktigt beslutsunderlag.

Utvärderingarna har oftast formen av kollegial bedömning – peer review – där forskningens vetenskapliga kvalitet och samhällsnytta står i centrum. Även andra typer av utvärderingar förekommer, till exempel ledarskaps- och organisationsutvärderingar. Därutöver utvärderar Mistra kontinuerligt exempelvis sin egen kapitalförvaltning och olika kommunikationsinsatser.

Mistras forskningsprogram granskas eller utvärderas på olika sätt och vid olika tillfällen. Utvärdering sker alltid vid ansökningsskedet och i slutet av fas ett (så kallad mid-term review). I vissa fall görs även ytterligare utvärdering av till exempel samhällsnytta eller kommunikation, ibland som en del av en tematisk utvärdering där flera program omfattas, ibland efter programmets avslut.

Utvärderingskriterier

Mistra tillämpar vanligen följande kriterier:

Därutöver kan en utvärdering innehålla ett eller flera ad hoc-kriterier, till exempel ”bidrag till Sveriges konkurrenskraft” eller ”uppbyggnad av starka forskningsmiljöer”. Vid specialutvärderingar kan kriterierna vara annorlunda.

Forskningens samhällspåverkan

Det är svårt att förutse exakt vilka resultat ett forskningsprogram kommer att generera eller vilket genomslag forskningen får. I ett utvärderingsperspektiv är det dock viktigt att ändå försöka formulera antaganden om hur resultaten ska komma till användning. Alla ansökningar ska därför innehålla ett avsnitt om vilka samhällseffekter man förutser. På utvärderingsspråk brukar det här kallas programteori eller effektlogik – man går längre än att bara mäta graden av måluppfyllelse.

Den som lämnar in en ansökan till Mistra kan själv välja metod för att redovisa den tänkta effektlogiken, men här följer ett exempel på hur man kan resonera:

Riktlinjer för utvärdering

Riktlinjer, så kallade Terms of Reference, tas fram för varje utvärdering. De ger bakgrund och syfte till utvärderingen och innehåller de utvärderingskriterier som ska tillämpas (se ovan). Riktlinjerna beskriver också utvärderingsprocessen som helhet, inklusive tidplan.
Riktlinjerna tas fram av Mistras kansli och fastställs av vd, som också beslutar om utvärderingspanelens sammansättning.

Kontaktperson

Johan Edman

Programansvarig Mistra

johan.edman@mistra.org

Kontaktpersoner

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling