Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Forskning

Aktuellt

Om Mistra

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy behandlas Stiftelsen för miljöstrategisk forsknings (nedan Mistra) hantering av personuppgifter.

Denna integritetspolicy är fastställd av Mistras styrelse den 11 december 2019. Integritetspolicyn ska ses över minst en gång om året och kan komma att ändras.

När begreppet personuppgift används i denna integritetspolicy avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Offentlighetsprincipen

All Mistras verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen. En handling som inkommit till, upprättats eller förvaras hos Mistra är därmed en allmän handling. En allmän handling är en offentlig handling om den inte skyddas av sekretesslagstiftning.

Personuppgifter som Mistra hanterar och ändamålet för sådan behandling

Mistra samlar in uppgifter om namn, titel, yrkesmässiga kvalifikationer, uppgifter om organisation, kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, medborgarskap samt id-handlingar.

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter är att Mistra ska kunna fullgöra sitt uppdrag att stödja forskning, fullgöra avtal, betala ur arvoden, bemanna arbetsgrupper, initiera och kvalitetssäkra forskning, bedöma ansökningar, besvara förfrågningar, genomföra program, besluta om finansiering, genomföra och informera om kapitalförvaltning, sprida idéer och kunskap, administrera anställningar, bedöma kostnader och företa övrig administration samt i övrigt utöva sin verksamhet.

Mistras lagliga grund för behandling av personuppgifter grundas i regel på ett allmänt intresse. I de fall personuppgifter inhämtas med anledning av ett avtal utgör det den lagliga grunden för behandling.  Avseende bland annat Mistras informationsflöde externt men även i andra delar av verksamheten anser Mistra sig ha ett berättigat intresse att administrera sådant flöde. Vissa personuppgifter måste Mistra dessutom hantera på grund av lagliga förpliktelser såsom exempelvis information till fondförvaltare enligt penningtvättslagstiftningen. I de fall de personuppgifter Mistra behandlar inte faller in under någon av dessa kategorier inhämtar Mistra registrerades samtycke. Om Mistra grundar behandling av personuppgifter på samtycke eller ett berättigat intresse kan den registrerade meddela Mistra om den registrerade inte längre vill att Mistra ska behandla personuppgifterna.

Mistra behandlar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål personuppgiften har inhämtats. Hur lång tid personuppgifterna sparas beror huvudsakligen på om Mistra och den registrerade har ett pågående samarbete, om det finns krav i lag på bevarande av uppgifterna samt ändamålet för behandlingen.

Överföring av personuppgifter

Mistras behandling av personuppgifter sker huvudsakligen i Sverige eller inom EU/EES. Personuppgifter kan dock komma att överföras till och från tredje land (land utanför EU eller EES-området) i de fall det är nödvändigt för Mistra för att kunna fullgöra sitt uppdrag att stödja forskning och förvalta sitt kapital.

Mistra kan komma att lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Mistras rättsliga intressen eller för att handlingen är offentlig och bedöms inte omfattas av sekretess.

Mistra anlitar externa företag för vissa tjänster vilka kan komma att hantera personuppgifter för Mistras räkning.

Registrerades rättigheter

Registrerade har följande rättigheter avseende Mistras behandling av personuppgifter: rätt till registerutdrag, rätt att bli informerad om hantering av sina personuppgifter, rätt till radering eller rättning av sina personuppgifter, rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till att vägra behandling av sina personuppgifter och rätt till dataportabilitet. Den registrerade har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende Mistras hantering av den registrerades personuppgifter.

Säkerhet

Mistra har vidtagit lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig eller otillåten behandling, förstörelse eller ändring samt för att tillförsäkra att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål för vilket de insamlats behandlas.

Inhämtande av personuppgifter vid besök på Mistras hemsida

Om Mistras hemsida används utan att skicka någon information till oss inhämtar vi endast de personuppgifter som besökarens webbläsare skickar till våra servrar. För att besökaren ska kunna få tillgång till vår hemsida samlar Mistra in IP adress, datum och tid för förfrågan, tidsskillnad från GMT, innehåll i förfrågan (särskild sida), tillgångsstatus/http-statuskod, mängden data som överförs vid varje tillfälle, hemsidan från vilken förfrågan kommer ifrån, webbläsare, operativsystem och gränssnitt samt språk och version av webbläsarprogram. Uppgifterna är nödvändiga för att visa Mistras hemsida och för att garantera dess stabilitet och säkerhet.

Cookies

På Mistras hemsida används cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens enhet och gör det möjligt att följa besökarens val på hemsidan. Besökarens webbläsarinställningar avgör om cookies sparas eller ej. Om cookies ej tillåts sparas är det möjligt att hemsidan inte fungerar som den ska eller inte alls.

Kontakt

Kontaktuppgifter vid frågor och synpunkter på Mistras behandling av personuppgifter, eller för att åberopa någon av de registrerades rättigheter är:

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra
Sveavägen 25, 8 tr
111 34  STOCKHOLM
E-post: mail@mistra.org
Telefon: 08-791 1020

Fastställd av Mistras styrelse 2019-12-11

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling