Automatgenererad bild.
Publicerad

6 maj 2013

SIRP - Sustainable Investment Research Platform

Programmet avslutades 2013.

VAD ÄR UTMANINGEN?

Allt fler på den finansiella marknaden arbetar med att integrera miljö, sociala aspekter och ägarstyrningsfrågor i sina investeringsprocesser och beslut.

SIRP has fostered the development and publication of research which, I believe, is not only of assistance to other foundations wishing to pursue the same journey but which also has significant relevance to the broader investment community. The need for a long term perspective in the capital markets is greater than ever.
David Blood, Senior Partner Generation Investment Management

Vi forskar i frågor om hur institutionella investerare kan skapa ett ekonomiskt mer- värde med uthållig kapitalförvaltning och vilka hinder det finns att anamma en sådan förvaltning. Institutionella investerare har som ägare den kraft som behövs för att driva företag mot en mera hållbar utveckling.

Hinder för en hållbar utveckling kan vara osäkerhet om de finansiella konsekvenserna av en hållbar och ansvarsfull investeringsstrategi och om hållbara investeringar förväntas ge ett ekonomiskt utbyte. Även förvaltaransvarets strikta finansiella natur och det kortsiktiga perspektivet i utvärderings- och bonussystem är hinder, precis som brist på hållbarhetsdata från företag som kan ingå i analytikernas rekommendationer och förvaltarnas beslut.

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?

Programmets mål är att ta fram riktlinjer och rekommendationer för uthålliga investe- ringar så att dessa kan bli en del av förval- taransvaret. Vi utvärderar hållbara portföljer och deras restriktioner för förvaltaren och inkluderar också obligationer, riskkapital och fastigheter som hållbara placeringsobjekt.

Programmet undersöker hur investerare använder hållbarhetsinformation och analyserar företag utifrån deras ekonomiska, sociala och miljömässiga prestanda. Särskilt intresse ägnas hur pensionsfondernas förvaltaransvar kan omformas från kortsiktigt finansiellt perspektiv till att även inkludera långsiktiga ansvarsfrågor.

Parallellt studeras hur företagens lönsam- het och utfallet för institutionella investerare påverkas om de i sina placeringar tar hänsyn till hållbar utveckling.

Den sammantagna kunskapen från dessa studier ligger till grund för en mera utvecklad och sammanhållande teoribildning för uthållig och ansvarsfull kapitalförvaltning.

Programmet utvecklar också förslag till riktlinjer för ökad transparens för redovisning och förvaltning för enskilda företag, fondbolag och pensionsfonder bland institutionella investerare.

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

Kunskap som genereras inom programmet är till nytta för institutionella investerare, analytiker, de som övervakar verksamheten och för företag för en mera hållbar utveckling.

Bland investerare är målgruppen framför allt kapitalägare och förvaltare. Slutligen förväntas programmet bidra till forskningen inom finansiering, redovisning, rättsvetenskap, nationalekonomi, företagsledning och psykologi. I förlängningen är SIRP till nytta för, förutom näringslivet och beslutsfattare även för naturen och framtida generationer

– Huvudmålet är att stödja investerare så de kan stödja hållbar utveckling.

– Huvudmålet är att stödja investerare så de kan stödja hållbar utveckling, säger programchef Lars G. Hassel.

Programtid:
2006-2012

Finansiering:
Mistra investerar 101 MSEK

Programvärd:
Umeå School of Business, Umeå University

Programchef:
Lars G. Hassel, Umeå School of Business, Umeå University

Programstyrelsens ordf:
Ingrid Jansson

Programansvarig, Mistra:
Fredrik Gunnarsson

Länkar:
Programmets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mistra Webbredaktör