Automatgenererad bild.
Publicerad

26 januari 2016

Mistra-SWECIA - Mistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation

Mistra-SWECIA (2008-2015) var ett tvärvetenskapligt program som skapade ny kunskap och utvecklade forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. De forskare som medverkat i programmet studerade hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet hade ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat. Verksamheten byggde på expertis inom flera forskningsområden som klimatologi, ekosystemvetenskap, ekonomi, sociologi och statsvetenskap samt ett nära samarbete med beslutsfattare och andra som är del i klimatanpassningsprocessen.

VAD ÄR UTMANINGEN?

Klimatförändringarna är en realitet och det är angeläget att analysera vilka effekter dessa förändringar får på miljön och på samhället, och hur vi måste anpassa verksamheter och beteenden till förändrade förutsättningar. Klimatanpassning ersätter inte utsläppsminskningar som klimatåtgärd. Större utsläppsminskningar föranleder mindre behov av anpassning. Båda åtgärderna är dock aktuella eftersom vissa klimatförändringar inte längre kan hindras. Vid programstarten var klimatanpassningen ändå fortfarande i ganska marginell fokus i Sverige.

Klimatarbetet gäller för alla samhällssektorer och aktörer, såväl de offentliga som de privata. Vilka, hur stora och hur angelägna utmaningarna och möjligheterna är skiljer sig åt mellan sektorerna och aktörerna. Under sina åtta år arbetade forskningsprogrammet Mistra-SWECIA  fram ny kunskap och utvecklade forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. I särskilt fokus har varit hur den svenska skogen, skogsbruket och dess olika intressenter påverkas och möjliga beslut och åtgärder.

HUR PROGRAMMET BIDRAGIT TILL EN LÖSNING?

Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt har expertis inom flera forskningsområden som klimatologi, ekosystemvetenskap, ekonomi, sociologi och statsvetenskap kombinerats, och klimatfrågan har studerats från olika håll och på olika skalor: hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Studierna beaktade såväl klimateffekter på produktion som på ekosystemtjänster, biologisk mångfald och möjligheter till rekreation.

Mistra-SWECIA ökade kunskapen om hur det regionala klimatet förändras beroende på olika utsläppsbanor, hur detta kan påverka skog och andra ekosystem och möjligheter att anpassa skogsskötseln för att möta förändringarna. Viktiga aktörer för att anpassa skogen till klimatförändringar är de över 300 000 svenska privata skogsägarna, staten och andra storskaliga skogsägare. Genom Mistra-SWECIA vet vi idag mer om hur privata skogsägare och skogliga rådgivare ser på klimatförändringar och risker, olika sätt att sköta skogen och vilken kunskap som behövs för att anpassa skogsbruket till ett klimat som förändras.

Klimatförändringarna och deras effekter är globala, regionala och lokala. Många verksamheter påverkas inte enbart av direkta men även indirekta klimateffekter, och därtill av åtgärder som görs för att minska de globala utsläppen. Därför studerade Mistra-SWECIA  klimatfrågan på de tre skalorna. Förutom regionala klimatförändringar och effekter, studerades även den globala markanvändningen i framtiden och utformningen av klimatlösningar som en global koldioxidskatt. Svenskt skogsbruk påverkas ju även av globala processer, handelsmönster och politiska styrmedel.

VILKA HAR NYTTA AV RESULTATEN?

Generellt är resultaten till nytta för hela samhället antingen direkt eller indirekt. I programmet pågick en samverkan med beslutsfattare på olika nivåer.

Specifika användare är inte minst de aktörer som antingen direkt eller indirekt ansvarar för klimatanpassningsprocessen: relevanta myndigheter, nationella, sektoriella och privata beslutsfattare, branschorganisationer, företag osv.

De nya modeller, scenarier och analyser som togs fram ger även resultat, verktyg och utgångspunkter för den svenska och internationella forskningen inom området. Programmets resultat bidrar dessutom till internationella och nationella processer inom klimatforskning och politik.

DOKUMENT ATT LADDA NER

Årsrapporterna innehåller artiklar om programmets forskning, samverkan med olika aktörer och övriga aktiviteter. Större delen av de publikationer och presentationer som producerats inom Mistra-SWECIA listas i rapporterna.

Syntesrapporten från 2015 beskriver stora delar av den kunskap och forskning som Mistra-SWECIA har samlat under programmets tid. Rapporten ger en mer sammanhållen bild av hur den svenska skogssektorn kan påverkas av successiva klimatförändringar samt vilka behov och utmaningar som finns vad gäller beslut, strategier och åtgärder i ett klimat som förändras.

”Impact report” ger överblick av programmets forskning och bidrag till samhället.

om mistra Swecia

Automatgenererad bild, ersätt med riktig bild eller ta bort.

– Mistra-SWECIA tar ett samlat vetenskapligt grepp om klimatförändringarna, klimatekonomi, klimateffekter och klimatanpassning, säger programchef Markku Rummukainen.

Programtid: 2008 - 2015

Finansiering:
Mistra investerar 87 MSEK

Programvärd:
SMHI

Programchef:
Professor Markku Rummukainen, SMHI

Programstyrelsens ordf:
Bengt Holgersson

Programansvarig, Mistra:
Thomas Nilsson

Mistra på YouTube