Publicerad

8 februari 2010

Future Forests satsar på tillväxtparker

Det händer mycket inom Mistras forskningsprogram Future Forests.

Organisationsförändringar, stora forskningssatsningar och en rejäl skjuts i det externa kommunikationsarbetet står på dagordningen.

Som tidigare meddelats pågår just nu en rekrytering av en ny programchef sedan Tomas Lundmark går vidare och blir dekanus på SLU:s skogsfakultet. Samtidigt drar en stor forskningssatsning i gång i Strömsjöliden Vindeln i Västerbotten (2900 hektar) och i Asa i Lammhult i Småland (1700 hektar). Det handlar om så kallade tillväxtparker där Future Forests forskning förväntas ge svar på vilka effekterna blir av en intensivare odling av skog när det gäller biodiversitet, mark och vatten.

— Tillväxtparkerna blir en katalysator för ett helt nytt sätt att arbeta när det gäller att utveckla skog och skogsbruk för en framtid som vi inte vet så mycket om, säger Tomas Lundmark.

Målet med tillväxtparkerna är att höja markens bördighet och tillsammans med nya trädslag skapa en stor tillväxtökning under hela omloppstiden för skogen. Dessa åtgärder kan i vissa bestånd mer än fördubbla virkesproduktionen, och på landskapsnivå siktar man på att öka tillväxten med 50 procent på 20 år.

Forskningssatsningen kopplar till ett regeringsuppdrag till SLU om att sammanställa kunskapsläget kring intensivodling av skog.

Bakom satsningen med tillväxtparkerna står Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Future Forests och markägaren Sveaskog.

Satsar på extern kommunikation
Future Forests har också låtit tillväxtparkerna bli den första i en återkommande reportageserie. Även ett andra nummer, som handlar om skogsbruk och kvicksilver, har hunnit publiceras sedan årsskiftet. Serien är i sin tur en av flera delar i en mer offensiv satsning på extern  kommunikation. Förutom reportageserien har nyligen nummer två av Future Forests nyhetsbrev publicerats.

Kommunikationsansvarig för Future Forests är Anders Esselin. Han ser nu hur kommunikationsarbetets olika delar faller på plats. Reportageserien och nyhetsbrevet kompletteras med en seminarieserie där programmets forskning presenteras och diskuteras under öppna seminarier och på exkursioner. Några sådana seminarier och exkursioner har redan genomförts under 2009 och nästa tillfälle blir den 17 mars i Uppsala då forskare som nyligen rekryterats till programmet presenterar sig själva och sitt arbete.

— Under Future Forests första år har fokus legat på det interna kommunikationsarbetet och på att skapa en struktur av olika kommunikationskanaler och —aktiviteter som kompletterar och förstärker varandra. Med detta arbete som grund så tror jag att vi nu har större möjligheter att lyckas med vårt externa kommunikationsarbete, säger Anders Esselin.

Praktikerpanelen träffas
Future Forests har också sedan ett år tillbaka vid flera tillfällen arbetat tillsammans med en så kallad praktikerpanel, som fungerar som ett bollplank när det gäller forskningsprogrammets arbete. I praktikerpanelen finns representanter från olika samhällssektorer som har intresse av forskningsprogrammets resultat. De ska dels beakta sina egna intressen i programmet, bidra med olika kunskaper och perspektiv, dels diskutera programmets forskning och även verka som ambassadörer för programmet ut mot sina intressen. Nästa möte med denna praktikerpanel är planerat till den 2-3 februari på Lidingö.

Även Future Forests arbete med scenarioanalyser har hunnit en bra bit på väg, och i slutet av 2010 räknar programmet med att kunna presentera några möjliga (inte sannolika) framtider för svensk skog och skogsbruk. Dessa scenarier kommer sedan att användas som underlag för både vetenskapliga och mer populära diskussioner med olika användargrupper.

Programmets olika delprojekt har också hunnit få en bra start, både när det gäller arbetet inom delprojekten och när det gäller samarbeten mellan olika delprojekt.