Publicerad

15 september 2009

Ny utvärdering sållade fram vinnande förslaget

Urban Futures är inte bara ett nytt forskningsområde för Mistra, satsningen har också föregåtts av en helt ny utvärderingsprocess. Med förstudier och coachning ska det vinnande forskningsförslaget klara av att uppfylla Mistras vision — att etablera ett internationellt, tvärvetenskapligt centrum för hållbar stadsutveckling med noder runtom i världen.

Mistra har använt sig av en ny utvärderingsprocess i Urban Futures. Den är resultatet av en utveckling mot att finansiera allt större program där Mistras egen vision om forskningen väger tungt.

Sedan ett par år tillbaka arbetar Mistra enbart med utlysningar. Det betyder att Mistra driver en egen idégenereringsprocess med förstudier. Mistra kartlägger vad som görs globalt, hittar nischer som behöver beforskas och skapar förutsättningar för att forskningen ska bli världsledande.

Urban Futures är ett exempel på hur Mistra implementerat den nya utvärderingsprocessen. I maj 2008 startade utlysningen.

— Det var en riktad utlysning som tydligt beskrev vad Mistra ville ha, men den var öppen för alla. Rektorerna bjöds in till ett informationsmöte på Mistra, och de lärosäten som ansåg sig ha förutsättningar att bygga upp ett internationellt forskningscentrum kring storstädernas miljöproblem uppmanades att lämna in "pre-proposals" — översiktliga beskrivningar av hur de tänkt förverkliga Mistras visioner, säger Clas-Uno Frykholm, utvärderingsansvarig på Mistra.

Sju ansökningar kom in. Mistra tillsatte en internationell utvärderingsgrupp som skulle granska förslagen. Det resulterade i att tre förslag, från Lund, Göteborg och Stockholm, visade sig vara markant starkare än de övriga. De fick planeringsstöd och coachning för att komma in med fullständiga ansökningar.

I coachningen ingick bland annat en resa till FN-konferensen World Urban Forum som ägde rum i Kina 2008. Under konferensen presenterade Mistra utlysningen till Urban Futures. De tre förslag som beviljats vidare stöd fick presentera sina förslag för en internationell publik.

— Tanken var att de olika konsortierna skulle få möjlighet att testa sina förslag på en insatt internationell publik, säger Ola Engelmark, vd på Mistra.
I Kina fick Mistras utvärderare rollen som programstödjare. De höll interna coachningssessioner med de olika konsortierna för att tydliggöra Mistras vision.
Nästa steg i utvärderingsprocessen kom ett par månader senare, i februari 2009, då utvärderingsgruppen tillsammans med representanter från Mistra besökte de tre olika konsortierna på plats i Sverige.

— Utvärderarna hade i det här stadiet en mer aktiv roll och gav mer riktat stöd till respektive förslagsställare, säger Clas-Uno Frykholm.

Deadline för de fullständiga ansökningarna var den 1 april 2009. Då startade ytterligare en utvärderingsprocess där utvärderarna Belinda Yuen, Olivier Coutard och Roderick J. Lawrence skulle skriva en slutlig rapport om förslagen.

Mistras styrelse tog beslut om finansieringen den 19 augusti.

— Styrelsen var mycket nöjd med beslutsunderlaget och helt enig i sin bedömning om vem som skulle få finansieringen, men de hade vissa synpunkter på det vinnande förslaget. Nu vidtar överläggningar mellan Mistra och Göteborgskonsortiet.  I december i år ska styrelsen besluta om planen och budgeten för de tre första åren, säger Clas-Uno Frykholm.

Flera andra forskningsfinansiärer har följt processen och visat intresse för Urban Futures. De förhandlingarna fortsätter under hösten.   

Mistra Mistra