Publicerad

18 november 2008

Lagar för mikroorganismer

Det finns idag olika lagar och regelverk som sätter gränser för användningen av nyttiga mikroorganismer. Vid en kurs och symposium inom forskningsprogrammet DOM gavs en internationell bild av läget.

Mikroorganismer kan bidra till minskade miljöproblem i växtodlingen genom att ersätta kemiska bekämpningsmedel med i biologisk bekämpning eller minska näringsläckage genom tillväxtstimulering. Mikroorganismer kan också användas i olika tillverkningsprocesser, bland annat inom livsmedelsindustrin. Alla dessa tillämpningar kräver ofta storskalig odling av mikroorganismerna och goda lagrings- och hanteringsegenskaper. För säker användning av mikroorganismer krävs därför noggranna konsekvensanalyser, ofta ett registreringsförfarande och bedömningar av process- och produktsäkerhet.

Regelverk
Forskningsprogrammet DOM, Domesticering av mikroorganismer, utgör ett Center of excellence för forskning och utveckling kring både sådana mikroorganismer och tillhörande regelverk. DOM-programmet arrangerade i början av oktober en kombinerad internationell kurs och symposium vid SLU i Uppsala. Arrangemanget hette Microbes and the Law — Setting the Limits for Practical Use. Kursdelen gav en samlad bild och kritisk genomgång av de olika lagar och regelverk som idag sätter gränser för användningen av nyttiga mikroorganismer i olika tillämpningar.

Experter från universitet, myndigheter och företag i sju olika länder presenterade aktuella bestämmelser. Det gällde exempelvis regler för registrering och användning av biologiska bekämpningsmedel i EU och övriga världen, men även internationella avtal av betydelse för gränsöverskridande utbyte av mikrobiologisk biodiversitet, användning av genetiskt modifierade mikroorganismer på laboratoriet och i miljön, samt mikroorganismer som aktiva komponenter i livs- och fodermedel.
— Särskilda presentationer av representanter för industrin bidrog till en mycket livlig och konstruktiv diskussion, berättar Ingvar Sundh vid DOM.

Inspirerande talare
Symposiedelen presenterande nya rön angående säkerhetsbedömningar av mikroorganismer, och den nya kunskapens möjliga återverkningar på lagstiftning och utveckling av policy.

— Symposiets tre inbjudna talare gav inspirerande genomgångar av balansgången mellan dagens regelverk och reella faror vid biologisk bekämpning av skadeinsekter med insektspatogena svampar, biologisk bekämpning av växtsjukdomar med svampar eller bakterier och användning av mikroorganismer för produktion av livsmedel, säger Ingvar Sundh.

De sammanlagt 57 deltagarna kom från 13 olika länder och representerade akademi, industri och myndigheter.

Fakta

Programtid: 2003-2010

Finansiering: Mistra investerar 60 MSEK

Mistra Mistra