Publicerad

12 maj 2008

Ny anläggning för drivmedel

Företaget Chemrec får 100 miljoner kronor i bidrag för att utveckla och driva världens första anläggning för förnyelsebar DME — ett gasformigt drivmedel för dieselmotorer med mycket goda miljöprestanda.

Svenska Chemrec arbetar med utveckling och kommersialisering av tekniken för svartlutsförgasning — som bland annat utvecklats med stöd från Mistras forskningsprogram för Svartlutsförgasning.

Fälttester
Energimyndigheten har nu beviljat 100 miljoner kronor i bidrag till att uppföra och driva en anläggning för syntes av förnyelsebart DMEbränsle (dimetyleter) vid Chemrecs utvecklingsanläggning för svartlutsförgasning i Piteå. Även Chemrec och övriga parter, bland annat Haldor Topsoe, Preem, Total och AB Volvo bidrar till projektet med ansenliga egna medel.

— Projektet kommer att utveckla och demonstrera hela produktionskedjan från biomassa till användning av ett förnyelsebart biobränsle i fälttester med Volvos tunga fordon, säger Jonas Rudberg, Chemrecs vd.

Reduktion av växthusgaser
DME är ett motorbränsle med mycket goda miljöprestanda och god totalekonomi. Chemrecs teknologi ger massaindustrin i Sverige och globalt mycket stora möjligheter att stärka sin lönsamhet och bidra till reduktion av växthusgaser.

— Om Chemrecs teknologi införs fullt ut vid svenska massabruk skulle utsläppen av koldioxid minska med 6 000 000 ton per år eller grovt räknat 10 procent av Sveriges nuvarande utsläpp av koldioxid — och samtidigt leverera 25 procent av Sveriges nuvarande förbrukning av drivmedel för fordon, berättar Jonas Rudberg.

Mistra Mistra